SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot społeczny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczny
Kod przedmiotu 08.3-WH-HD-PS-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu Wyzwania i zagrożenia XXI wieku jest refleksja nad współczesnymi zagrożeniami cywilizacyjnymi, które powstały w oparciu o szeroko rozumiane problemy z jakimi zmagają się społeczeństwa w XXI wieku. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Problemy socjoekonomiczne ludności.

2. Problemy ekologiczne i klimatyczne.

3. Przeludnienie i niż demograficzny.

4. Choroby zakaźne i cywilizacyjne.

5. Problemy migracyjne i asymilacyjne.

6. Stosunki międzykulturowe a multikulturalizm.

7. Przemoc.

8. Konflikty zbrojne.

9. Terroryzm i cyberterrozyzm.

10. Nowy układ sił politycznych: wzrost potęgi ekonomicznej Azji; Bliski Wschód; odbudowa pozycji mocarstwowej Rosji.

11. Edukacja i nauka.

 

 

Metody kształcenia

Dyskusja; wykład problemowy; prezentacja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywność na zajęciach (50% wartości oceny) oraz zaliczenie w formie prezentacji wybranego zagrożenia cywilizacyjnego (50%)

Literatura podstawowa

1. U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności,  Warszawa 2009,

2. U. Beck, Społeczeństwo ryzyka, Warszawa 2004.

3. J. A. Cervera, Zagrożenia cywilizacji XX wieku, Wrocław 1999.

4. Ekologia. Przewodnik Krytyki Politycznej, opr. zbiorowe, Warszawa 2009

5. Kryzys. Przewodnik Krytyki Politycznej, opr. zbiorowe, Warszawa 2009

6. K. Liedel, P. Piasecka (red.), Terroryzm wczoraj i dziś, Warszawa 2015.

7. Uniwersytet zaangażowany. Przewodnik Krytyki Politycznej, opr. zbiorowe, Warszawa 2010

8. Zagrożenia zdrowia publicznego, cz. 1-3, red. J. Michalak,  Wolters Kluwer 2016.                                        

Literatura uzupełniająca

1. "Krytyka polityczna" nr 43 - Uchodźcy, Warszawa.

2. J. Kozielska, Poakcesyjne migracje zarobkowe, Poznań 2014.

Uwagi

Brak

 

 

 

 

 

 


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-05-2018 23:42)