SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dydaktyka historii I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dydaktyka historii I
Kod przedmiotu 05.1-WH-WND-DH1-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Małgorzata Szymczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Dydaktyka historii przygotowuje do nauczania historii na III i IV poziomie edukacyjnym (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna).

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Podstawa programowa i cele nauczania historii w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. 2) Program nauczania. Zasady konstrukcji, ocena. Roczny plan pracy. 3) Historia i społeczeństwo Dziedzictwo epok.4) Metody i formy nauczania i uczenia się historii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. 5) Metody utrwalania   i kontroli wiedzy uczniów. 6) Praca ze źródłem, ikonografią i mapą na przedmiocie Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok.  7) Kontrola i ocena pracy ucznia. Przedmiotowy system oceniania. 8) Ocenianie zewnętrzne – egzamin gimnazjalny i maturalny. 9) Standardy wymagań maturalnych. 10) Przygotowanie ucznia do matury z historii.

Metody kształcenia

rozmowa nauczająca, praca pod kierunkiem, praca w grupach, projekt

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 60% (12 pkt) możliwych do uzyskania punktów (20pkt) w tym: opracowanie i prezentacja podczas ćwiczeń projektu edukacyjnego z Historii i społeczeństwa. Dziedzictwa epok – 1 wątek tematyczny (0-8 pkt), z ćwiczeniami – z mapą (0-1pkt), źródłem ikonograficznym (0-1pkt), źródłem tekstowym (0-1pkt) – łącznie za projekt (11 pkt.), aktywność na zajęciach polegającą na udziale w dyskusji i rozmowie nauczającej (0-8pkt);

Skala: 20-19 – bdb; 18-17 – db+; 16-15 – db; 14-13 – dst+; 12 – dst; 11-0 – ndst

Literatura podstawowa

 1. Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007.
 2. Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.
 3. Maternicki J., Majorek C., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993.
 4. Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, red. J. Maternicki, Warszawa 2004.
 5. Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Arends R. I., Uczymy się nauczać, tłum. K Kruszewski, Warszawa 1994.
 2. Black P., Harrison C., Lee C., Marshall B., Wiliams D., Jak oceniać, aby uczyć?, Warszawa 2006.
 3. Bono de E., Naucz swoje dziecko myśleć, Warszawa 1998.
 4. Brudnik E., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, cz. 2, Kielce 2002.
 5. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce 2000.
 6. Cele i treści kształcenia historycznego, red. J. Maternicki, A. Zielecki, Rzeszów 1998.
 7. Domańska E., Mikrohistorie, Poznań 1999.
 8. Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, red. G. Pańko, J. Wojdon, Toruń 2003.
 9. Hendrykowski M., Film jako źródło historyczne, Poznań 2000.
 10. Jadczak M., Debata oxfordzka w praktyce szkolnej, „Wiadomości Historyczne” 1999, nr 4.
 11. Jakubowska B., M. Świrski, Wykorzystanie metody Buzana na lekcjach historii w szkole średniej, „Wiadomości Historyczne” 1991, nr 4.
 12. Julkowska V., Dzieło literackie w dydaktycznym przekazie historii w szkole średniej, „Wiadomości Historyczne” 1994, nr 1.
 13. Jurek K., Internet w pracy nauczyciela historii, „Wiadomości Historyczne” 2001, nr 4.
 14. Konieczka - Śliwińska D., Retoryka we współczesnych szkolnych podręcznikach historii, Poznań 2001.
 15. Konopka H., Liedke M., Ocytko M., Pasko A, Jak uczyć historii w zreformowanej szkole? Praktyczny przewodnik dla młodych nauczycieli, Białystok 2000.
 16. Korelacja – integracja wiedzy – szansa dla ucznia, red. G. Pańko, J. Wojdon, Wrocław 2006.
 17. Niemiecko B, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2007.
 18. Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa 1999.
 19. Niemierko B., Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa 2002.
 20. Niemierko B., Pomiar wyników kształcenia, Warszawa 1999.
 21. Okła G., Metoda projektów w nauczaniu historii, „Wiadomości Historyczne” 2000, nr 1.
 22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
 23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
 24. Sterna D., Ocenianie kształtujące w praktyce, Warszawa 2006
 25. Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. naukowa K. Kruszewski, Warszawa 2004.
 26. Sztuka nauczania. Szkoła, red. naukowa K. Konarzewski, Warszawa 2004.
 27. Uczeń i w nowej szkole. Edukacja humanistyczna, red. M. Kujawska, Poznań 2002.
 28. Wartości w edukacji historycznej, red. J. Rulka, Bydgoszcz 1999.
 29. Zielecki A., Środki dydaktyczne w nauczaniu i uczeniu się historii, Rzeszów 1978.

 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-05-2018 23:42)