SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dydaktyka historii II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dydaktyka historii II
Kod przedmiotu 05.1-WH-WND-DH2-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Bogumiła Burda
  • dr Małgorzata Szymczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Dydaktyka historii przygotowuje do nauczania historii na III i IV poziomie edukacyjnym (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna).

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

wykład:

1)    Kierunki i przemiany w polskiej dydaktyce historii. Systemy edukacyjne i w Polsce, w Europie i na świecie.     2) Podstawa programowa kształcenia historycznego na III i IV etapie edukacyjnym – historia i historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. Układ treści    w edukacji historycznej w szkolnictwie gimnazjalnym  i ponadgimnazjalnym.  3) Problematyka samooceny i ewaluacji działań edukacyjnych. Budowa arkuszy analizy. Pomiar jakości pracy. 4) Umiejętności kluczowe a umiejętności przedmiotowe, taksonomia celów  nauczania. 5) Egzaminy zewnętrzne: egzamin gimnazjalny i matura. Praktyczno-teoretyczny wymiar edukacji historycznej (świadomość historyczna, manipulacja w historii, mity i stereotypy, prawda i obiektywizm, wartości  i wartościowanie w edukacji historycznej) 6) Współczesne strategie kształcenia historycznego. Nauczanie problemowe. 7) Praca badawcza, praca pozalekcyjna i pozaszkolna ucznia. 8) Zasady nauczania i nauczanie wielostronne na lekcji historii. 9) Awans zawodowy nauczyciela. Wzór osobowościowy nauczyciela historii. Kształcenie nauczycieli historii. 10) Etyka zawodu. 11) Ewaluacja. Metody badań pedagogicznych i możliwości pracy badawczej nauczyciela historii.

ćwiczenia

1) Praca z uczniem zdolnym na lekcjach historii 2) Praca z uczniem o specyficznych trudnościach w nauce. 3) Przyczyny niepowodzeń szkolnych. Budowa programu naprawczego. 4) Motywowanie uczniów do nauki. 5) Ład lekcyjny. Czynności zakłócające ład lekcyjny. Sposoby radzenia sobie z zakłóceniem ładu lekcyjnego. 6) Praca badawcza, praca pozalekcyjna i pozaszkolna ucznia. 7) Wycieczka – jej funkcje i przygotowanie. 8) Rola muzeum w nauczaniu historii. 9) Awans zawodowy nauczyciela. Plan rozwoju zawodowego.

Metody kształcenia

wykład: informacyjny, analityczny, problemowy i wyjaśniający.

ćwiczenia: rozmowa nauczająca, dyskusja, praca pod kierunkiem, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

wykład: obecność studenta na wykładach.

ćwiczenia: uzyskanie 5 punktów za aktywność na zajęciach polegającą na udziale w rozmowie nauczającej (ocenie podlegać będzie prezentacja informacji, zajęcie konkretnego stanowiska wobec omawianych problemów, punktowanie w zakresie: 0-1 pkt);  opracowanie pozytywnie ocenionego projektu (praca pod kierunkiem podczas ćwiczeń): 1) planu naprawczego; 2) planu wycieczki szkolnej; 3) programu motywacyjnego.       

W przypadku braku uzyskania minimalnej liczby punktów student jest zobowiązany do zaliczenia podczas konsultacji dwóch lektur.

egzamin: egzamin ustny składający się z odpowiedzi na 3 pytania obejmuje problematykę z zakresu tematycznego przedmiotu.

Literatura podstawowa

 

1.        Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2007.

2.        Chorąży E., Konieczka-Śliwińska D., Roszak S., Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.

3.        Maternicki J., Majorek Cz., Suchoński A., Dydaktyka historii, Warszawa 1993.

4.        Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, red. J. Maternicki, Warszawa 2004.

5.        Zielecki A., Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca

1.        Aktywizacja uczniów w nauczaniu historii, red. A. Zielecki, Rzeszów 1989.

2.        Arends R. I., Uczymy się nauczać, tłum. K Kruszewski, Warszawa 1994.

3.        Biała Księga Kształcenia i doskonalenia. Nauczanie i uczenie się. Na drodze uczącego się społeczeństwa, Komisja Europejska 1995.

4.        Chańko J., "Nowoczesne techniki" w kształceniu historycznym , „Wiadomości Historyczne” 2011, nr 3.

5.        Dernowska U., Działania nauczyciela a wiedza pojęciowa uczniów, Warszawa 2008.

6.        Edukacja historyczna a współczesność, red. B. Kubis, Opole 2003.

7.        Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym, red. G. Pańko, J. Wojdon, Toruń 2003.

8.        Edukacja w procesie integracji europejskiej, red. H. Konopka, Białystok 2003.

9.        Harmin M. Duch klasy. Jak motywować uczniów do nauki, Warszawa 2005.

10.      Historia. Poznanie i przekaz, red. B. Jakubowska,  Rzeszów 2000.

11.      Konieczka-Śliwińska D., Retoryka we współczesnych szkolnych podręcznikach historii, Poznań 2001.

12.      Korelacja – integracja wiedzy – szansa dla ucznia, red. G. Pańko, J. Wojdon, Wrocław 2006.

13.      Kształcenie nauczycieli historii a cele edukacji historycznej, red. A. Zielecki, Rzeszów 1997.

14.      Maternicki J., Edukacja historyczna młodzieży. Problemy i kontrowersje u progu XXI wieku, Toruń 1998.

15.      Niemiecko B, Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2007.

16.      Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, Warszawa 1999.

17.      Niemierko B., Ocenianie szkolne bez tajemnic, Warszawa 2002.

18.      Niemierko B., Pomiar wyników kształcenia, Warszawa 1999.

19.      Ocenianie kształtujące. Doskonalenie kształcenia w szkole średniej, Warszawa 2006.

20.      Okła G., Metoda projektów w nauczaniu historii, „Wiadomości Historyczne” 2000, nr 1.

21.      Pilch A., Problemy integracji literatury i malarstwa w szkole. Nauka czytania obrazu, [w:] Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004. 

22.      Rimm S. B., Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole, Poznań 2000.

23.      Rimm S.B., Bariery szkolnej kariery. Dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie?, Warszawa 1994.

24.      Robertson J., Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie, Warszawa 1998.

25.      Rulka J., Przemiany świadomości historycznej młodzieży, Bydgoszcz 1991.

26.      Stróżyński K., Jakość pracy szkoły: praktycznie, Warszawa-Łódź 2003.

27.      Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2007.

28.      Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. K. Kruszewski, Warszawa 2004.

29.      Sztuka nauczania. Szkoła, red. K. Konarzewski, Warszawa 2004.

30.      Uczeń i nowa humanistyka, red. M. Kujawska, Poznań 2000.

31.      Uczeń i w nowej szkole. Edukacja humanistyczna, red. M. Kujawska, Poznań 2002.

32.      Wartości w edukacji historycznej, red. J. Rulka, Bydgoszcz 1999.

33.      Zielecki A., Środki dydaktyczne w nauczaniu i uczeniu się historii, Rzeszów 1978.

 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-05-2018 23:42)