SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Repetytorium epoki I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Repetytorium epoki I
Kod przedmiotu 08.3-WH-HD-RE I-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • Bogdan Bobowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest szczegółowa znajomość wybranej epoki z zakresu historii Polski i powszechnej, co ma wspomóc studenta w pisaniu pracy dyplomowej oraz przygotowaniu do egzaminu dyplomowego.

Wymagania wstępne

Temat pracy dyplomowej odpowiadający wybranej epoce historycznej.

Zakres tematyczny

1) Zmiany na mapie Europy w XVI-XVIII wieku. 2) Omówienie literatury dotyczącej epoki oraz podstawowych pojęć historycznych związanych z epoką. Współczesne modele rekonstrukcji dziejów. 3) Zapoznanie z głównymi kierunkami rozwoju politycznego, społecznego i gospodarczego Europy. 4) Omówienie podstawowych staropolskich modeli pisarskich. 5) Praca z tekstami źródłowymi.

Metody kształcenia

Dyskusja, praca z tekstem źródłowym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest: obecność studenta na zajęciach oraz uzyskanie minimum 7 pkt. za aktywność na zajęciach polegającą na udziale w dyskusji i pracy z tekstem źródłowym; pisemne zaliczenie 2 lektur z wykazu literatury uzupełniającej. Uzyskane punkty są potwierdzeniem aktywności studenta. Może im towarzyszyć ocena w skali od 2 do 5 za merytoryczne przygotowanie się do zajęć. W przypadku negatywnej oceny pracy studenta, nie przyznaje się punktów. Punkty, które można otrzymać: 1 - aktywność na zajęciach, 2 - przygotowanie wystąpienia na wybrany przez studenta temat. Zajęcia kończą się pisemnym sprawdzianem.

Literatura podstawowa

1.        Markiewicz M., Historia Polski 1492-1795, Kraków 2004.

2.        Mikulski K., Wijaczka J., Historia powszechna. Wiek XVI-XVIII, Warszawa 2011.

3.        Serwański M., Historia powszechna. Wiek XVI-XVIII, Poznań 2008.

Literatura uzupełniająca

1.        Andrusiewicz A., Cywilizacja rosyjska, t. 1-3, Warszawa 2004-2009.

2.        Anusik Z., Gustaw II Adolf, Wrocław 1996.

3.        Augustyniak U., Wazowie i „królowie rodacy”, Warszawa 1999.

4.        Bardach J., Leśnodorski B., Pietrzak M., Historia państwa i prawa polskiego, Warszawa 1993.

5.        Baszkiewicz J., Historia Francji, Warszawa 2008.

6.        Baszkiewicz J., Ludwik XVI., Warszawa 1985.

7.        Baszkiewicz J., Powszechna historia ustrojów państwowych, Warszawa 2001.

8.        Bazylow L., Historia Rosji, Warszawa 1996.

9.        Belzyt L., Kraków i Praga około 1600 roku: porównanie topograficznych i demograficznych aspektów struktury społecznej i etnicznej dwóch metropolii Europy Środkowo-Wschodniej, Toruń 2003.

10.      Bogucka M., Bona Sforza, Wrocław 2004.

11.      Bogucka M., Dzieje kultury polskiej, Warszawa 1991.

12.      Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986.

13.      Burke I., Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, Warszawa 1991.

14.      Carlton Ch., Karol I, Warszawa 1993.

15.      Chaunu P., Cywilizacja wieku oświecenia, Warszawa 1989.

16.      Clarck Ch., Prusy. Powstanie I upadek 1600-1947, Warszawa 2009.

17.      Cotter B., Kalwin, Warszawa 2000.

18.      Czaplinski W., Galos A., Korta W., Historia Niemiec, Wrocław 2004.

19.      Delumeau J., Cywilizacja Odrodzenia, Warszawa 1993.

20.      Delumeau J., Reformy chrześcijaństwa XVI i XVII w., t. 1-2; Warszawa 1986.

21.      Dębicki J., Faure J.F., Grünewald D., Pimentel A.F., Historia sztuki. Malarstwa, rzeźba, architektura, Warszawa 1998.

22.      Grodziski S., Habsburgowie. Dzieje dynastii, Warszawa 1998.

23.      Hill Ch., Oliver Cromwell i Rewolucja Angielska, Warszawa 1988.

24.      Ihnatowicz I., Mączak A., Zientara B., Społeczeństwo polskie od X-XX w., Warszawa 2005.

25.      Kłoczowski J., Mullerowa L., Skarbek J., Zarys dziejów Kościoła Katolickiego w Polsce, Kraków 1986.

26.      Kuchowicz Z., Obyczaje i postacie Polski szlacheckiej, Warszawa 1993.

27.      Maciszewski J., Szlachta polska i jej państwo, Warszawa 1986.

28.      Mączak A., Rządzący i rządzeni. Systemy władzy w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 2004.

29.      Polska w epoce Odrodzenia. Państwo – społeczeństwo – kultura, red. A. Wyczański, Warszawa 1986.

30.      Polska w epoce Oświecenia. Państwo – społeczeństwo – kultura, red. B. Leśnodorski, Warszawa 1971.

31.      Polska XVII w. Państwo – społeczeństwo – kultura, red. J. Tazbir, Warszawa 1977.

32.      Rietbergen P., Europa. Dzieje kultury, Warszawa 2001.

33.      Tazbir J., Kultura szlachecka w Polsce: rozkwit, upadek, relikty, Warszawa 1983.

34.      Tazbir J., Reformacja w Polsce. Szkice o ludziach i doktrynie, Warszawa 1993 i nast.

35.      Tazbir J., Szlachta i teologowie. Szkice z dziejów Rzeczypospolitej schyłku XVI i połowy XVII w., Warszawa 1982 i nast.

36.      Todd J.M., Reformacja, Warszawa 1974.

37.      Wyczański A., Polska Rzeczą Pospolitą Szlachecką, Warszawa 1988.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-05-2018 23:42)