SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zabytkoznawstwo i muzealnictwo w promocji historii lokalnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zabytkoznawstwo i muzealnictwo w promocji historii lokalnej
Kod przedmiotu 08.3-WH-HistD-ZMPHL
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Historia w praktyce społecznej
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie przygotowanie studentów w zakresie wiedzy z zabytkoznawstwa i muzealnictwa jako narzędzi kreowania historii regionalnej i lokalnej w wymiarze zagadnień teoretycznych i praktycznych

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Dziedzictwa kulturowe jako potencjał regionów 2) Wprowadzenie do problematyki muzealnictwa (muzealnictwo i muzeologia, podstawowe pojęcia) 3) Muzea i służby konserwatorskie w Polsce 4) Rola instytucji światowych i europejskich w zakresie ochrony dziedzictwa regionalego 5) Społeczna opieka nad zabytkami w wymiarze lokalnym. 6) Archiwa biblioteki i muzea jako instytucje chroniące dobra kultury na poziomie lokalnym. 7) Zabytki i muzea regionalne jako czynnik regionotwórczy 8) Badania naukowe, popularyzacja ochrony i dokumentacji zabytków oraz krajobrazu kulturowego 9) Wystawy muzealne - narzędzie kreowania historii lokalnej; 10) Historia lokalna zapisana w krajobrazie

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, prezentacja, sprawdzian, lektura, dyskusja punktowana

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 4 pkt. za aktywność na zajęciach, która polega na udziale w dyskusji i prezentacji referatu. Uzyskane punkty są potwierdzeniem aktywności studenta. Powinna im towarzyszyć ocena w skali od 2 do 5 za merytoryczne przygotowanie się do zajęć. W przypadku negatywnej oceny pracy studenta, nie przyznaje się punktów. Punkty, które można otrzymać: 1 – aktywność w dyskusji, 1 – za prezentację referatu. W przypadku braku aktywności, student zobowiązany jest uzyskać te punkty w ramach sprawdzianu oraz w wyniku zaliczenia lektury.

Ocena końcowa:

4 pkt. – dostateczny

5 pkt.  – dostateczny plus

6 pkt. – dobry

7 pkt. – dobry plus

8 pkt. – bardzo dobry

Literatura podstawowa

1. O zabytkach. Opieka, ochrona, konserwacja, red. T. Rudkowski, Warszawa 2005.

2. J. Świecimski, Muzea i wystawy muzealne, t. 2, Kraków 1995.

3. Myczkowski Z., Krajobraz wyrazem tożsamości, Kraków 1999.

 

Literatura uzupełniająca

1. Bogdanowski J., Wprowadzenie do regionalizmu architektoniczno-krajobrazowego, „Wiadomości Ekologiczne” 1983, t. 29.

2. Duża i mała ojczyzna w świadomości historycznej, źródłach i edukacji, red. B. Burda, M. Szymczak, Zielona Góra 2010.

3. Dziedzictwo a turystyka. Materiały międzynawowej konferencji zorganizowanej w dniach 17-20 września 1998, red. J. Purchla, Kraków 1999.

4. Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku – szanse i wyzwania, red. M. Murzyn-Kupisz, J. Purchla, Kraków 2007.

5. Funkcje turystyki i krajoznawstwa w strategii rozwoju regionów w Polsce, Kielce - Wólka Milanowska - Nowa Słupia - Chęciny 2003;

6. Historia krajobrazu kulturowego Dolnych Łużyc i południowej części lubuskiego, red. G. Bayerl. L. C. Belzyt, A. Zutz, Cottbus 2016.

7. Kiciński A., Muzea – strategie i dylematy rozwoju, Warszawa 2004.

8. Kultura krajobrazu Europy Środkowej, red. T. Jaworski, Zielona Góra 2005.

9. Łoś E., Wykorzystanie metody projektów w kształceniu geograficznym i regionalnym, Łódź 2003;

10. Marketing turystyczny regionu, red. S. Kuśmierski, Kielce 2003;

11. „Muzealnictwo” – Rocznik poświęcony historii muzeów, wystawom, technice ekspozycyjnej oraz konferencjom muzealnym.

12. Przyroda Ziemi Lubuskiej, red. A. Jermaczek, M. Maciantowicz, Świebodzin 2005.

13. Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie, red. A. Toczewski, Zielona Góra 2006.

14. Szczepański M. S., Ślęzak- Tazbir W., Region i społeczności lokalna w perspektywie socjologicznej, Górnośląskie Studia Socjologiczne, Seria Nova 1, 2010.

15. Stępnik A., Trzy modele historii regionalnej w nauczaniu szkolnym, Historia i kultura, nr 3, 2002.

16. Unger P., Muzea w nauczaniu historii, Warszawa 1988.

17. Zielecki A., Regionalizm w reformowanej szkole polskiej. “Wiadomości Historyczne” R. 44: 2001 nr 2.

historialokalna.pl 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-05-2018 23:42)