SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru IV - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru IV
Kod przedmiotu 08.3-WH-EP-PDW IV-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Europeistyka i stosunki transgraniczne
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Małgorzata Szymczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu " Kobiety w kulturze europejskiej" jest zdobycie podstawowych wiadomości związanych z zagadnieniem historii kultury jakim są dzieje kobiet europejskich od starożytności do końca wieku XX.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Historia kobiet – podstawowe pojęcia i problemy. Najważniejsze współczesne problemy kobiet; 2) Sytuacja kobiety w starożytnej Grecji i Rzymie. Modele rodziny starożytnej; 3) Pozycja prawna i społeczna kobiet do XIX wieku; 4) Udział kobiet w polityce od średniowiecza do XIX w. 5) Edukacja, ideały wychowawcze. Modele kształcenia dziewczynek i chłopców w różnych epokach; 6) Udział kobiet w twórczości i życiu kulturalnym. Kobiety w mitach, legendach i obyczajach; 7) Rodzina i macierzyństwo. Obyczaje związane z narodzinami dziecka;  8) Obyczaje erotyczne na przestrzeni wieków – wzory zachowań, uczuciowość 9) Kanony piękna, moda kobieca; 10) Kobiety poza nawiasem społeczeństwa (kobiety samotne, prostytutki, przestępczynie); 11) Emancypantki, sufrażystki, feministki - walka o prawa kobiet. Walka o prawa kobiet na ziemiach polskich; 12) Zmiany ról kobiet i mężczyzn w XX wieku. Współczesny feminizm.

Metody kształcenia

dyskusja, rozmowa nauczająca, praca ze źródłem historycznym, projekt, praca ze źródłami ikonograficznymi.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum uzyskanie minimum 10 punktów:

- 4 punktów za aktywność na zajęciach polegającą na udziale w dyskusji, rozmowie nauczającej oraz pracy ze źródłem historycznym (ocenie podlegać będzie prezentacja informacji, zajęcie stanowiska wobec omawianych problemów),

- 6 punktów - opracowanie i przedstawienie podczas zajęć zrealizowanego projektu w formie 2 prezentacji biogramów kobiet (ocena na podstawie kryteriów: dobór źródeł, selekcja informacji, krytyczna ocena informacji, przetworzenie informacji, język i styl wypowiedzi, wykorzystanie materiałów w prezentacji projektu, szata graficzna, sposób prezentacji). Ocena końcowa: 10 pkt. – dostateczny; 11 pkt.  – dostateczny plus; 12 pkt. – dobry; 13 pkt. – dobry plus; 14 pkt. – bardzo dobry. W przypadku negatywnej oceny pracy studenta, nie przyznaje się punktów. W przypadku braku aktywności i nie zaprezentowania projektu, student zobowiązany jest uzyskać te punkty w ramach sprawdzianu.

Literatura podstawowa

 1. Bogucka M., Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005;
 2. Beauvoir de S., Druga płeć, Warszawa 2003.
 3. Mączak A., Ihnatowicz I., Zientara B., Żarnowski J., Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa, dowolne wydanie.
 4. Partnerka, matka, opiekunka: status kobiety w starożytności i średniowieczu, red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1999.
 5. Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, pod red. Krzysztofa Jakubiaka, Bydgoszcz 2000.

Strona Muzeum Historii Kobiet http://www.feminoteka.pl/muzeum/

http://konsola.org.pl/czytaj/teksty_on-line/          

Literatura uzupełniająca

 1. Aries P., Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, Warszawa 1995
 2. Badinter E., Historia miłości macierzyńskiej, Warszawa 1998
 3. Bogucka M., Staropolskie obyczaje w XVI i XVII wieku, Warszawa 1994.
 4. Bołdyrew A., Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu życia rodzinnego w latach 1795-1918, Warszawa 2008.
 5. Borkowska M., Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVI – XVIII w., Warszawa 1996.
 6. Bystroń S., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII, Warszawa 1960, 1976.
 7. Duby G., Damy XII wieku, Warszawa 2000.
 8. Deklaracja praw kobiety i obywatelki. Forma kontraktu społecznego między mężczyzną a kobietą. [1791], Olimpia de Gouges. http://www.ekologiasztuka.pl/pdf/fe0021gouges.pdf
 9. Dormus K., Włoch A, Wojniak J.; Edukacja kobiet. Kobiety w edukacji. Szkice historyczno – pedagogiczne, Kraków 2017.
 10. Flandrin J.L., Historia rodziny, Warszawa 1998.
 11. Foucault Michel, Historia seksualności, Warszawa 1995
 12. Fuszara M., Kobiety w polityce, Warszawa 2006.
 13. Historia życia prywatnego, red. M. Perrot, Wrocław 1999.
 14. Humanistyka i płeć, pod red. J. Miluskiej i E. Pakszys, Poznań 1995 T. 2.
 15. Karpiński Cz., Kobieta w mieście polskim 2 poł. XVI i XVII w., Warszawa 1995
 16. Kobieta i edukacja za ziemiach polskich w XIX i XX w. , Zbiór studiów pod red A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1992.
 17. Kobieta i kultura czasu wolnego, Zbiór studiów pod red A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2001.
 18. Kobieta i kultura. Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i artystycznej w dobie rozbiorów i w niepodległym państwie polskim, Zbiór studiów pod red A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1996.
 19. Kobieta i małżeństwo, Społeczno – kulturowe aspekty seksualności, Tom VIII, Warszawa 2004.
 20. Kobieta i praca. Wiek XIX i XX, Zbiór studiów pod red A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2000.
 21. Kobieta i rewolucja obyczajowa, Społeczno – kulturowe aspekty seksualności, Tom IX, Zbiór studiów pod red A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 2006.
 22. Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku. Zbiór studiów pod red A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1990; 1995.
 23. Kobieta i świat polityki, cz. 1, Polska na tle porównawczym w XIX  i początkach XX wieku, Zbiór studiów pod red A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1994; cz. 2 - W niepodległej Polsce 1918 - 1939 , Zbiór studiów pod red A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1996
 24. Kobiety i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX, Zbiór studiów pod red A. Żarnowskiej i A. Szwarca, Warszawa 1997.
 25. Kopaliński W., Encyklopedia „drugiej płci”, Warszawa 2001.
 26. Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa, dowolne wydanie.
 27. Kracik J., M. Rożek, Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie. O marginesie społecznym XVI-XVIII w., Kraków 1986
 28. Kuchowicz Z., Miłość staropolska. Wzory – uczuciowość - obyczaje erotyczne XVI-XVIII wieku, Łódź 1982.
 29. Kuchowicz Z., Obyczaje staropolskie. XVII-XVIII wiek, Łódź 1975 i nast.
 30. Mulvey K., Richards M. Kanony piękna: zmieniający się wizerunek kobiety 1890-1990, Warszawa 1998.
 31. Nochlin L., Dlaczego nie było wielkich artystek? uniGENDER 1/2007 (3), http://www.unigender.org
 32. Obyczaje w Polsce od średniowiecza do czasów współczesnych; red. Andrzej Chwalba, Warszawa 2004.
 33. Pernoud R., Kobieta w czasach katedr, Warszawa 1990.
 34. Pernoud R., Kobieta w czasach wypraw krzyżowych, Gdańsk 2002.
 35. Pilaszek M., Procesy o czary w Polsce w wiekach XV – XVII, Warszawa 2008. 
 36. Raport. Kongres kobiet Polskich 2009: www.kongreskobiet.pl
 37. Rodzina – prywatność – intymność. Dzieje rodziny polskiej w kontekście europejskim, red. D. Kałwa, A.Walaszek i A. Żarnowska, Warszawa 2005.
 38. Równe prawa i nierówne szanse. Kobiety w Polsce międzywojennej, Warszawa 2000.
 39. Strzelczyk J., Pióro w wątłej dłoni. O twórczości kobiet w dawnych wiekach, Warszawa 2008.
 40. Studia z dziejów edukacji kobiet na ziemiach polskich, red. D. Żołądź Strzelczyk, W. Jamrożek, Poznań 2001,
 41. Winniczuk L., Kobieta w starożytności, Lwów 1932; wersja cyfrowa: http://www.wbc.poznan.pl/publication/99802
 42. Winniczuk L., Kobiety świata antycznego. Wybór tekstów autorów greckich i rzymskich, Warszawa 1973 .
 43. Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 2006.
 44. Wollstonecraft M., Wołanie o prawa kobiety, Warszawa 2011.
 45. Żołądź-Strzelczyk D., Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002.
 46. Żołądź-Strzelczyk D., Jamrożek W., Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, t. I- Poznań 1998, t. II- Poznań 2001.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Małgorzata Szymczak (ostatnia modyfikacja: 15-06-2018 01:22)