SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Społeczna odpowiedzialność biznesu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Społeczna odpowiedzialność biznesu
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-SOB
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Monika Michalska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu jako elementu zarządzania współczesna organizacją.

 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Wykład: Założenia społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Rozwój idei CSR. Norma PN-ISO 26000:2012, cel i zakres, terminologia, zalecenia. Kluczowe obszary społecznej odpowiedzialności biznesu. Odpowiedzialność za środowisko jako istotna część CSR. CSR jako element zrównoważonego rozwoju.

 

Ćwiczenia: Charakterystyka kluczowych obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu, przykłady dobrych praktyk wdrażania projektów z zakresu CSR, społeczna odpowiedzialności biznesu jako instrument wdrażania idei zrównoważonego rozwoju, korzyści i bariery wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.

Metody kształcenia

Wykład z elementami aktywizacji słuchaczy.

Ćwiczenia: klasyczna metoda problemowa, dyskusja, praca w grupach, wystąpienie, praca z dokumentem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Student zobowiązany jest do zaliczenia wykładu na ocenę. Zaliczenie wykładu otrzymuje student, który uzyska przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte lub testowe sformułowane w kolokwium zaliczającym (K_W01, K_W4).

Aby zaliczyć ćwiczenia student zobowiązany jest:

a)   przygotować prezentację multimedialną i wygłosić referat dotyczący problematyki CSR lub przygotować i przedstawić projekt działania z zakresu CSR (K_U04, K_K02, K_K05).

b)   brać udział w dyskusjach oraz pracach grup podczas ćwiczeń (K_K02, K_K05).

Ocena z przedmiotu będzie średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z ćwiczeń i wykładu, przy założeniu, że obie oceny będą co najmniej dostateczne.

Literatura podstawowa

1.     Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.

2.     Bartkowiak G., Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Diffin, Warszawa 2011.

3.     Jonker J., Rudnicka A., Reichel J., Nowe horyzonty. Przewodnik po społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonym, CSR Impact i ODE Źródła, Łódź 2011.

4.     Laszlo C., Firma zrównoważonego rozwoju, Studio Emka, Warszawa 2008

5.     Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, 2009.

6.     Rudnicka A., CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o. 2012.

7.     Smith N.C., G.Lenssen, Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Studio Emka, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

1.      “CSR[4students]” – portal internetowy projektu edukacyjnego (http://www.csr.szczecin.pl/start).

2.      “CSRInfo.org” – serwis internetowy organizacji promującej odpowiedzialność biznesu i zrównoważony rozwój (http://www.csrinfo.org/pl).

3.      Centrum Społecznego Rozwoju, serwis internetowy organizacji (http://www.csr.biz.pl/).

4.      Ćwik N., Mierzenie efektywności i wpływu społecznego działań CSR, (http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/15%/20polskich_przykladow_II.pdf).

5.      Ćwik N., Grzybek M., Saracyn B., 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II, (http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/15           polskich_przykladow_CSR_II.pdf).

6.      Filek J., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej? (http://www.csrinfo.org/images/stories/publikacjedo2008/podrecznik_csr_filek_uokik_2006.pdf

7.      Forum Odpowiedzialnego Biznesu; serwis internetowy organizacji (http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl).

8.      Gasparski W., Biznes, etyka, odpowiedzialność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

9.      Kuraszko I., Augustyniaka Sz., 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności (http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/15POLSKICHPRZYKLADOWCSR.pdf).

10.    Odpowiedzialny biznes w Polsce – Raport coroczny publikowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dostępny ze strony organizacji (http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 16:31)