SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sieciowe formy współpracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sieciowe formy współpracy
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-SFW
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Strategie rozwoju biznesu
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Maciej Kozaryn
  • dr Anna Ludwiczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką współpracy sieciowej podmiotów gospodarczych, przedsiębiorstw i organizacji sieciowych.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Wykład: Podstawy teoretyczne i praktyczne tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw sieciowych. Przedsiębiorstwo sieciowe w świetle nauk o zarządzaniu i nauk przestrzennych. Uwarunkowania globalizacyjne tworzenia przedsiębiorstw sieciowych, zmiany w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw w kontekście tworzenia przedsiębiorstw sieciowych, współpraca sieciowa w sektorze MŚP. Kompetencje kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach sieciowych. Zasobowe przesłanki decyzji strategicznych w tworzeniu i rozwijaniu przedsiębiorstw sieciowych. Wpływ systemów IT na rozwój przedsiębiorstw sieciowych.


Zajęcia projektowe: Zajęcia w formie prezentacji, analizy i dyskusji opracowanych przez dwuosobowe zespoły studentów praktycznych przypadków tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw sieciowych.

 

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, prezentacja multimedialna

Zajęcia projektowe: Studia przypadków, praca w grupach, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie z oceną w formie testu. Warunkiem zaliczenia wykładu jest obecność na wykładach i pozytywna ocena z testu w formie pisemnej. Na ocenę pozytywną student powinien udzielić prawidłowej odpowiedzi na co najmniej 50% pytań.

Warunkiem zaliczenia zajęć projektowych jest przygotowanie i przedstawienie na zajęciach prezentacji na jeden z tematów objętych programem. Prezentacja zostanie oceniona pod względem zawartości merytorycznej oraz sposobu przedstawienia zagadnienia. Dodatkowym kryterium branym pod uwagę przy wystawieniu oceny końcowej z projektu jest aktywność na zajęciach zaznaczana przez prowadzącego. Na ocenę końcową składa się ocena z przygotowywanej pracy (70%), obecność na zajęciach (10%) oraz aktywność na zajęciach (20%).

Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z projektu (50%) i z wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z zajęć projektowych i wykładu.

Literatura podstawowa

1.    Łobejko S. Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Wyd. SGH, Warszawa 2010.
2.    Łobejko S., (red.), Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej, Wyd.: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012.
3.    Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

 

Literatura uzupełniająca

1. Ratajczak-Mrozek M., Sieci biznesowe a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw zaawansowanych technologii na rynkach zagranicznych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2010.
2. Saniuk S., Virtual Production Networks of Small and Medium Enterprises in Industrial Clusters, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-05-2018 00:37)