SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie wielokulturowością - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie wielokulturowością
Kod przedmiotu 04.9-WZ-ZarzD-ZW
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dariusz Stankiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej roli kultur w zarządzaniu. Kluczowym celem jest pozyskanie przez studentów umiejętności planowego kształtowania kultury organizacyjnej w zakresie jej dostosowania do różnorodności.

Wymagania wstępne

Znajomość problematyki z zakresu podstaw zarządzania 

Zakres tematyczny

Istota i przesłanki zarządzania wielokulturowością, Pojęcie kultury, różnice kulturowe w zależności od: narodowości, płci, sprawności fizycznej, pokolenia, polityka równych szans a zarządzanie różnorodnością, Kultura organizacyjna od strony definicji, struktury i uwarunkowań; dostosowanie kultury organizacyjnej do wielokulturowości; Cechy głównych kultur świata i Polski; Total Quality Managament jako określona kultura organizacyjna; wpływ wartości kulturowych na funkcjonowanie systemów zarządzania jakością; Stereotypizacja, błędy atrybucji – ich rola w relacjach międzykulturowych; Trening komunikacji międzykulturowej, Zintegrowany model zarządzania różnorodnością, Wielokulturowość w edukacji; Perspektywy dla zarządzania wielokulturowością

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i problemowy

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wiedza z wykładu będzie zweryfikowana zaliczeniem ustnym, opisowym, testowym i innym,  w którym student będzie oceniany wg założonych wcześniej efektów kształcenia (K_W03, K_U01, K_K06).

Literatura podstawowa

1. Hofstede G., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2000

2. Marks E., Przełamywanie szoku kulturowego, PWN, Warszawa 2000

3. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005

Literatura uzupełniająca

1. Kostera M., (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008

2. Koźmiński A., Zarządzanie w warunkach niepewności, PWN, Warszawa 2004

3. Stankiewicz D. Zarządzanie kulturą płci(ZKP), w: Studia z zarządzania międzykulturowego, red. Waniek K. SWSPIZ, Łódz 2010

4. Stankiewicz D. Cultural diversity managament – in search of a new paradigm,w: red. Stankiewicz J. Managament, Universiyty of Zielona Góra, Zielona Góra 2010

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 16:31)