SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Współczesne metody doskonalenia pracowników - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Współczesne metody doskonalenia pracowników
Kod przedmiotu 04.5-WZ-ZarzD-WMDP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Menadżer personalny
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Hanna Bortnowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z problematyką z zakresu metod doskonalenia członków organizacji.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu podstaw zarządzania zasobami ludzkimi.

Zakres tematyczny

Wykład:

Istota kompetencji zawodowych pracowników i możliwości ich doskonalenia. Szkolenie jako sposób rozwoju i doskonalenia kompetencji członków organizacji. Model procesu zarządzania szkoleniem i doskonaleniem pracowników - identyfikacja potrzeb, planowanie, realizowanie i ocena działalności szkoleniowej przedsiębiorstwa. Techniki i środki szkolenia i doskonalenia pracowników. Ujęcia, czynniki i etapy kariery zawodowej. Zarządzanie karierami zawodowymi jako sposób rozwoju i doskonalenia kompetencji członków organizacji. Proces zarządzania karierami zawodowymi pracowników; zadania podmiotów, korzyści dla pracowników i pracodawcy, modele.

Ćwiczenia:

Istota kompetencji zawodowych pracowników;  możliwości ich rozwoju – korzyści dla pracodawcy i pracowników. Identyfikacja potrzeb, planowanie, realizowanie i ocena działalności szkoleniowej przedsiębiorstwa. Techniki i środki szkolenia i doskonalenia pracowników. Ujęcia, czynniki i etapy kariery zawodowej. Zarządzanie karierami zawodowymi pracowników.

Metody kształcenia

Wykład – konwencjonalny, prezentacja multimedialna

Ćwiczenia - praca w grupach, dyskusja grupowa, warsztaty, praca z tekstem

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia ćwiczeń: kolokwium zaliczeniowe obejmujące swoją tematyką treści realizowane podczas wykładów oraz ćwiczeń; pytania otwarte z progami punktowymi (K_W01, K_W08, K_W13, K_U02, K_U12, K_K08). Student może uzyskać łącznie 10 pkt, w tym: ocenę dostateczną od 5,5,0pkt; ocenę dostateczną plus od 7,0 pkt; ocenę dobrą od 8,0pkt; ocenę dobrą plus od 9.0pkt i bardzo dobrą od 9,5pkt; projekt z kryteriami oceny dotyczącymi konstrukcji pytań oraz wyników przeprowadzonych badań własnych (K_W01;K_W05; K_W08; K_W13; K_U01, K_U02, K_U14, K_K09). Warunki zaliczenia wykładów: odpowiedź ustna po uzyskaniu zaliczenia  z ćwiczeń.

Literatura podstawowa

  1. Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2002.
  2. Łaguna M., Szkolenia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2004.
  3. Miś A., Kariera w organizacji: przed i po przełomie wieków, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej Nr 607, Kraków, 2002.
  4. Moczydłowska J., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, 2008.
  5. Rae L., Planowanie i projektowanie szkoleń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  6. Waściński T., Kiedrowska K., Ekonomiczność szkoleń pracowniczych. Poradnik menedżera, Elipsa, Warszawa, 2004.

Literatura uzupełniająca

  1. Dobrowolski Z., Szkolenia pracowników, Wyd. OR GANON , Zielona Góra, 2002.
  2. Sloman M., Nowe zjawiska w świecie szkoleń, Wolters Kluwer, 2010.
  3. Czasopismo „Personel i Zarządzanie”

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 16:31)