SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki
Kod przedmiotu 09.1-WZ-ZarzD-JN
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Krzysztof Wieliczko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie języka obcego na poziomie B2+ według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej.

 

Słuchanie i mówienie: potrafi udzielać szczegółowych informacji i określać konkretne potrzeby w środowisku pracy, potrafi skutecznie zaprezentować własny punkt widzenia, np. w odniesieniu do produktu, w przypadku zwracanie się z prośbą o coś, skutecznie radzi sobie z nieoczekiwanymi reakcjami i trudnościami; rozumie przekaz informacji medialnej publikowanej w radio i telewizji

Czytanie: rozumie korespondencję w języku standardowym i specjalistycznym, potrafi zrozumieć większość raportów związanych z pracą zawodową, rozumie cel instrukcji i procedur, potrafi dokonywać ich oceny i proponować zmiany; potrafi czytać z wykorzystaniem słownika teksty profesjonalne publikowane w prasie i w Internecie oraz teksty specjalistyczne

Pisanie: potrafi sporządzać notatki dal celów osobistych jak i dla innych pracowników, potrafi prowadzić korespondencję, przy czym większość popełnianych błędów nie zakłóca znaczenia tekstu, potrafi sporządzić raport, sformułować temat pracy magisterskiej oraz napisać streszczenie. 

Wymagania wstępne

Znajomość  języka  obcego  na  poziomie  B2  według  skali  Europejskiego  systemu  opisu  kształcenia językowego

Zakres tematyczny

Teksty autentyczne (prasa, publikacje naukowe, nagrania audio i video) dotyczące zasadniczych elementów studiów: rozwój zawodowy w businessie, informatyka w zarządzaniu, zarządzanie jakością, zarządzanie projektami, sprzedaż i marketing, kontrola finansowa, prowadzenie rozliczeń, korzystanie z literatury obcojęzycznej i źródeł obcojęzycznych dla celów studiowania. 

Metody kształcenia

Metodyka  komunikacyjna  nauczania  języka  obcego,  korzystanie  z  literatury  przedmiotu  oraz  źródeł internetowych, tłumaczenie.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Opanowanie języka obcego na poziomie B2+ według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej potwierdzone uzyskaniem wyniku minimum 60% w trakcie kolokwium zaliczeniowego  

Literatura podstawowa

 

Jotzo S., Loibl B., Schritte international in Beruf, Hueber Verlag, 2010

Literatura uzupełniająca

 

Krause W., Geschäftskontakte,  Langenscheidt, 2003.

Lauscher R., Berufssprache DeutschVerlag für Deutsch, 2006.

Riegler-Poyet, M. Straub B., Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch, Klett, München 2013.

 Schlenker W.,  BraunertJ., Unternehmen  Deutsch – Aufbaukurs, Kurs- und  Lehrbuch,  Lektor Klett, 2010.

Magazin  Deutschland i Der Spiegel- wybrane artykuły o aktualnych wydarzeniach politycznych i ekonomicznychKrause W., Geschäftskontakte,  Langenscheidt, 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Krzysztof Wieliczko (ostatnia modyfikacja: 27-05-2018 08:23)