SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład monograficzny specjalnościowy - Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład monograficzny specjalnościowy - Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
Kod przedmiotu 04.5-WZ-ZarzD-WMS ZMiŚP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Szudra
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest zrozumienie istoty funkcji i zasad konstrukcji biznes planu mikro,  małego lub średniego przedsiębiorstwa. 

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Istota funkcje i zasady konstrukcji biznes planu, analiza struktury biznes planu w kontekście: podstawowych pojęć, charakterystyki planowanych przedsięwzięć, opisu oferowanych produktów (usług), analizy rynku i zachowań firm konkurencyjnych, opisu kadry zarządzającej, sposobów identyfikacji i realizacji strategii firmy, identyfikacji przewag konkurencyjnych oraz analizy sprawozdań finansowych.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, prezentacja multimedialna, komunikacja interaktywna, analiza studium przypadku, projektowanie rozwiązań, symulacja, praca w zespołach zadaniowych, prezentacja, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest pozytywne zaliczenie opracowanego projektu biznes planu w zespołach 2 -3 osobowych, ponadto aktywność na zajęciach. Na ocenę końcową składa się ocena za opracowanie i prezentację projektu (80%) oraz aktywność na zajęciach (20%).

Literatura podstawowa

  1. Ciechan-Kujawa M., Biznes plan: standardy i praktyka, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2007.
  2. Czepurko A. , Łukaszewicz J., Biznesplan - w praktyce zarządzania firmą, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 2005.
  3. Fiore F., Jak szybko przygotować dobry biznes plan, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  4. Opolski K., Waśniewski K., Biznes plan: jak go budować i analizować?: podręcznik, Wyd. „Cedewu”, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

  1. Filar E., Skrzypek J., Biznesplan, Poltext, Warszawa 2003.
  2. Kupiec L.,  Dębowski T., Biznes plan jak instrument zarządzania firmą, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok  2003.
  3. Pasieczny J. , Biznesplan. Skuteczne narzędzie pracy przedsiębiorcy, Warszawa 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 23-05-2018 17:23)