SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody humanistyki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody humanistyki
Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-MH-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Tomasz Turowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie studentom wiedzy o podstawowych instrumentach i metodach stosowanych w humanistyce; opanowanie umiejętności posługiwania się wybranymi metodami w pracy badawczej, oraz analityczno-krytycznej wybranych zjawisk kulturowych; opanowanie umiejętności podziału, analizy i krytyki materiału źródłowego z zastosowaniem wybranych metod; rozwijanie umiejętności pozwalających na samodzielną pracę intelektualną z materiałem historycznym.

Wymagania wstępne

Znajomość historii filozofii, logiki i metodologii nauk.

Zakres tematyczny

Dialektyka – od Sokratesa do współczesności.

Metoda historyczna.

Metoda historyczno-porównawcza.

Metoda historyczno-krytyczna.

Metoda antropologiczna.

Metoda retoryczna i nowa retoryka.

Metoda filologiczna - analiza tekstów pisanych źródeł historycznych.

Metoda psychologiczna. Psychoanaliza. Lacan.

Podejście fenomenologiczne.

Strukturalizm i metoda semiotyczna.

Hermeneutyka.

Dekonstrukcja.

Postmodernizm.

Krytyczna analiza dyskursu.

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny, wykład syntetyczny, wykład konwersatoryjny.

Ćwiczenia: opis wyjaśniający, opis uzasadniający, dyskusja panelowa, Śnieżna kula (dyskusja piramidowa, burza mózgów, projekt, studium przypadku).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin pisemny, dyskusja problemowa,

Ćwiczenia: weryfikacja przygotowania do zajęć, punkty za aktywność na zajęciach, krytyczne notatki o tekstach źródłowy, zrealizowanie projektu.

Literatura podstawowa

 1. O kulturze i jej badaniu. Studia z filozofii kultury, red. Krystyna Zamiara, PWN, Warszawa 1985.
 2. Bocheński Józef M. Współczesne metody myślenia, Poznań 1992.
 3. Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough. Kraków 2008.
 4. Lévi-Strauss Claude, Antropologia strukturalna, Warszawa 2009.
 5. Barthes Roland, Mitologie, Warszawa 2008.
 6. Barthes Roland, Podstawy semiologii, Kraków 2009.
 7. Narratologia, red. M. Głowiński, Gdańsk 2004. Perelman Chaïm, Imperium retoryki: retoryka i argumentacja. Warszawa 2002.
 8. Derrida Jacques, Marginesy filozofii, Warszawa 2002.
 9. Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. Ryszard Nycz, Gdańsk 2000.
 10. Fenomenologia i hermeneutyka. 1. Pod red. nauk. Pawła Dybla i Pawła Kaczorowskiego, Warszawa 1991.
 11. Fenomenologia i hermeneutyka. 2. Pod red. nauk. Jarosława Rolewskiego. Warszawa 1990.
 12. Fenomenologia i hermeneutyka. [T.] 3. Pod red. nauk. Pawła Dybla. Warszawa 1993.
 13. H-G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, inter esse, 1993.
 14. M. Heidegger, Bycie i czas, PWN, 1994.

Literatura uzupełniająca

1. N. Leśniewski, O hermeneutyce radykalnej, Poznań 1998.

2. E. Husserl, Badania logiczne, tom II, PWN 2000.

3. M. Heidegger, Budować, mieszkać, myśleć, Czytelnik 1977.

4. Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki, red. G. Sowiński, PAT 1993.

 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 31-05-2018 00:38)