SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Średniowieczna Europa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Średniowieczna Europa
Kod przedmiotu 08.3-WH-HP-ŚE/4-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk, prof. UZ
 • dr hab. Krzysztof Benyskiewicz, prof. UZ
 • dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazanie głównych linii rozwojowych w dziejach średniowiecznej Europy

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

wykład

1) Feudalny ustrój rolny w okresie wczesnego średniowiecza. 2) Feudalizacja Europy zachodniej. 3) Państwo wczesnofeudalne na przykładzie państwa Franków. 4) Ustrój wewnętrzny wczesnofeudalnej monarchii niemieckiej. 5) Uniwersalizmy w średniowieczu – cesarstwo i papiestwo. 6) Procesy urbanizacyjne w Europie od XI wieku. 7) Proces tworzenia się monarchii stanowej. 8) Potęgi dynastyczne w Europie XIV-XV wieku.9) Zagrożenia późnego średniowiecza. 10) Kultura rycerska.

ćwiczenia

1) Upadek cesarstwa rzymskiego na Zachodzie. 2) Cesarstwo Bizantyńskie od VI do XI wieku. 2) Pierwsze królestwa "barbarzyńskie"  w Europie zachodniej. 3) Narodziny i rozwój oraz podział Francii pod panowaniem Merowingów i Karolingów,  4) Początki Rzeszy niemieckiej. w IX-X w. 5) Początki Francji pod rządami ostatnich Karolingów i Kapetyngów w IX-XIII w. 6) Wyspy Brytyjskie w IX-XI. 7) Skandynawia w X-XII w. 8) Ruś w X-XII wieku 9) Europa środkowa i południowo-wschodnia w IX-XI wieku. 10) Ludy stepowe i ich znaczenie w historii Europy V-XIII w. 11) Konflikt o przywództwo w „świecie” chrześcijańskim XI-XII w. 12) Krucjaty i ich znaczenie w historii Europy średniowiecznej, 14) Śródziemnomorskie republiki miejskie w XI-XV w.

Metody kształcenia

wykład: wykład problemowy

ćwiczenia: wykład problemowy, opis wyjaśniający, rozmowa nauczająca, dyskusja, technika linii czasu, ZWI, portfolio, praca z tekstem źródłowym i ikonograficznym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczeń jest:

wykład: obecność studenta na wykładach

ćwiczenia: uzyskanie minimum 7 pkt. za aktywność na zajęciach polegającą na udziale w dyskusji, debacie, przygotowaniu wystąpienia (prezentacji wykazującej umiejętność pracy ze źródłem), portfolio; zaliczenie w ramach konsultacji 2 lektur z wykazu literatury uzupełniającej. Uzyskane punkty są potwierdzeniem aktywności studenta. Powinna im towarzyszyć ocena w skali od 2 do 5 za merytoryczne przygotowanie się do zajęć. W przypadku negatywnej oceny pracy studenta, nie przyznaje się punktów. Punkty, które można otrzymać: 1 – aktywność na zajęciach, 2 – przygotowanie wystąpienia, 2 – wykonanie portfolio, 1 – zaliczenie lektur, 1 – udział w dyskusji, 3 – udział w debacie. W przypadku braku aktywności, student zobowiązany jest uzyskać te punkty w ramach konsultacji lub sprawdzianu (2-4 – zaliczenie sprawdzianu).

Sprawdzian – punktacja:

0 pkt. – ndst

2 pkt. – dst

3 pkt. – db

4 pkt. – bdb.

Skala ocen towarzyszących punktom:

7 pkt. – dostateczny

8 pkt. – dostateczny plus

9 pkt. – dobry

10 pkt. – dobry plus

11 pkt. – bardzo dobry

Literatura podstawowa

 1. Manteuffel T., Historia powszechna. Średniowiecze (wyd. po 1980).
 2. Michałowski, R. Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2009.
 3. Zientara B. Historia powszechna średniowiecza, (wyd. po 1994))

Literatura uzupełniająca

 

 1. Althoff G.., Ottonowie. Władza królewska bez państwa, Warszawa 2009.
 2. Althoff G., Potęga rytuału. Symbolika władzy w średniowieczu, Warszawa 2011. 
 3. Angold M., Cesarstwo Bizantyńskie 1025-1204. Historia polityczna, Wrocław 1993. 
 4. Angold M., Czwarta krucjata, Warszawa 2006. 
 5. Balard M. Wyprawy krzyżowe i łaciński Wschód, Warszawa 2005. 
 6. Balard M., Łaciński Wschód. XI-XV w., Kraków 2010. 
 7. Bartlett R., Tworzenie Europy. Podbój, kolonizacja i przemiany kulturowe. 950 - 1350, Poznań 2003. 
 8. Bloch M., Królowie Cudotwórcy. Studium na temat nadprzyrodzonego charakteru przypisywanego władzy królewskiej zwłaszcza we Francji i Anglii, Warszawa 1998. 
 9. Bonarek J., Bizancjum w dobie bitwy pod Mantzikert. Znaczenie zagrożenia seldżuckiego w polityce bizantyńskiej w XI w., Kraków 2011. 
 10. Buhrer-Thierry G.,  Imperium Karola Wielkiego, Warszawa 2004
 11. Chadwick H., Kościół w epoce wczesnego chrześcijaństwa, tłum. A. Wypustek, Warszawa 2004.
 12. Dudek J., Chazarowie. Polityka - kultura - religia, Warszawa 2016. 
 13. Duczko W., Ruś Wikingów. Historia obecności Skandynawów we wczesnośredniowiecznej Europie Wschodniej, Warszawa 2006.  
 14. Fałkowski W. Potestas regia. Władza i polityka w królestwie zachodniofrankijskim na przełomie IX i X wieku, Warszawa 1999. 
 15. Fałkowski W., Wielki król. Ideologiczne podstawy władzy Karola Wielkiego, Warszawa 2011. 
 16. Gregory T.E., Historia Bizancjum, Kraków 2008. 
 17. Györffy G., Święty Stefan I król Węgier i jego dzieło, tłum. T. Kapturkiewicz, Warszawa 2003.
 18. Hallam H., Everard J., Francja w czasach Kapetyngów. 987-1328, Warszawa 2006.
 19. Hryszko R., Z Genui nad Morze Czarne. Z kart genueńskiej obecności gospodarczej na północno-zachodnich wybrzeżach Morza Czarnego u schyłku średniowiecza, Kraków 2004. 
 20. Kantorowicz E., Fryderyk II. 1194-1250, Oświęcim 2015. 
 21. Le Goff J., Ludwik Święty, Warszawa 2001. 
 22. Leszka M.J., Marinow K., Carstwo bułgarskie. Polityka - społeczeństwo - kultura. 866-971, Warszawa 2015. 
 23. McCormick M., Narodziny Europy. Korzenie gospodarki europejskiej. 300-900, Warszawa 2007. 
 24. McKitterick R., Królestwa Karolingów. Władza - konflikty - kultura. 751-987, Warszawa 2011.  
 25. Morawiec J., Kanut Wielki, Król Anglii, Danii i Norwegii (ok. 995-1035), Kraków 2013.
 26. Morris M., Podbój normański, Kraków 2016
 27. Paroń A., Pieczyngowie. Koczownicy w krajobrazie politycznym i kulturowym średniowiecznej Europy, Wrocław 2015. 
 28. Pentek Z., Cesarstwo Łacińskie 1204-1261. Kolonialne państwo krzyżowców czy Neobizancjum, Poznań 2004. 
 29. Prawer J., Królestwo Jerozolimskie. Europejski kolonializm w średniowieczu, Oświęcim 2017. 
 30. Prinz, F, Niemcy – narodziny państwa. Celtowie, Rzymianie, Germanie, Warszawa 2007.
 31. Riché P., Karolingowie, Warszawa 1997.
 32. Strzelczyk, Zapomniane narody Europy, Wrocław 2006. 
 33. Strzelczyk J., Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet w dawnych wiekach. t. 1, Początki (od Safony do Hroswity), Warszawa 2007.
 34. Strzelczyk J., Pióro w wątłych dłoniach. O twórczości kobiet w dawnych wiekach. t. 2., Rozkwit (od Murasaki Shikibu do Małgorzaty Porete), Warszawa 2009. 
 35. Strzelczyk, Longobardowie. Ostatni z wielkiej wędrówki ludów. V-VIII wiek, Warszawa 2014. 
 36. Strzelczyk J., Otton I Wielki, Poznań 2017.
 37. Thompson E.A., Hunowie, Warszawa 2015. 
 38. Trestik D., Powstanie Wielkich Moraw. Morawianie, Czesi i Europa środkowa w latach 791-871, Warszawa 2009. 
 39. Quirini-Popławska D., Mit czy rzeczywistość późnośredniowiecznej Wenecji? Urbs populossima, opulentissima, liberalissima, Kraków 1997. 
 40. Weinfurter S., Niemcy w średniowieczu, Warszawa 2010.
 41. Wolfram H., Historia Gotów. Narody i cywilizacje, Gdańsk 2003. 
 42. Wolińska T., Filipczak P., Bizancjum i Arabowie. Spotkanie cywilizacji VI-VIII w., Warszawa 2015. 
 43. Wood I., Królestwa Merowingów, Warszawa 2009.
 44. Wróbel P., Dubrownik w latach 1358-1526. Organizacja przestrzeni, Kraków 2010. 
 45. York B., Królowie i królestwa Anglii w czasach Anglosasów 600-900, Warszawa 2010. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jarosław Dudek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 03-06-2018 22:31)