SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Średniowieczna Europa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Średniowieczna Europa
Kod przedmiotu 08.3-WH-HP-ŚE/5-S14
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Urszula Świderska-Włodarczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazanie głównych linii rozwojowych w dziejach średniowiecznej Europy

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

wykład

1) Feudalny ustrój rolny w okresie wczesnego średniowiecza. 2) Feudalizacja Europy zachodniej. 3) Państwo wczesnofeudalne na przykładzie państwa Franków. 4) Ustrój wewnętrzny wczesnofeudalnej monarchii niemieckiej. 5) Uniwersalizmy w średniowieczu – cesarstwo i papiestwo. 6) Procesy urbanizacyjne w Europie od XI wieku. 7) Proces tworzenia się monarchii stanowej. 8) Potęgi dynastyczne w Europie XIV-XV wieku.9) Zagrożenia późnego średniowiecza. 10) Kultura rycerska.

ćwiczenia

1) Upadek cesarstwa rzymskiego na Zachodzie. 2) Miejsce i rola władcy w średniowiecznej Europie (V-XI w.). 3) Społeczeństwo Europy średniowiecznej. Rycerstwo europejskie V-XII w. 4) Początki cesarstwa niemieckiego. 5) Wyspy Brytyjskie w X-pocz. XIII w. 6) Skandynawia w X-XII w. 7) Ruś w X-XII wieku 8) Europa środkowa w X-XI wieku. 9) Konflikt o przywództwo w „świecie” chrześcijańskim XI-XII w. 10) Kultura Europy średniowiecznej. 11) Człowiek średniowiecza – obyczaje i mentalność. 12) Herezje i heretycy w Europie. 13) Wojna stuletnia. 14) Europa Środkowa w XV wieku.

Metody kształcenia

wykład: wykład problemowy

ćwiczenia: wykład problemowy, opis wyjaśniający, rozmowa nauczająca, dyskusja, technika linii czasu, ZWI, portfolio, praca z tekstem źródłowym i ikonograficznym

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczeń jest:

wykład: obecność studenta na wykładach

ćwiczenia: uzyskanie minimum 7 pkt. za aktywność na zajęciach polegającą na udziale w dyskusji, debacie, przygotowaniu wystąpienia (prezentacji), portfolio; zaliczenie w ramach konsultacji 2 lektur z wykazu literatury uzupełniającej. Uzyskane punkty są potwierdzeniem aktywności studenta. Powinna im towarzyszyć ocena w skali od 2 do 5 za merytoryczne przygotowanie się do zajęć. W przypadku negatywnej oceny pracy studenta, nie przyznaje się punktów. Punkty, które można otrzymać: 1 – aktywność na zajęciach, 2 – przygotowanie wystąpienia, 2 – wykonanie portfolio, 1 – zaliczenie lektur, 1 – udział w dyskusji, 3 – udział w debacie. W przypadku braku aktywności, student zobowiązany jest uzyskać te punkty w ramach konsultacji lub sprawdzianu (2-4 – zaliczenie sprawdzianu).

Sprawdzian – punktacja:

0 pkt. – ndst

2 pkt. – dst

3 pkt. – db

4 pkt. – bdb.

Skala ocen towarzyszących punktom:

7 pkt. – dostateczny

8 pkt. – dostateczny plus

9 pkt. – dobry

10 pkt. – dobry plus

11 pkt. – bardzo dobry

egzamin: egzamin ustny składający się z odpowiedzi na trzy pytania obejmuje problematykę z zakresu tematycznego przedmiotu.

Literatura podstawowa

 1. Manteuffel T., Historia powszechna. Średniowiecze (wyd. po 1980).
 2. Michałowski, R. Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. Allmand Ch., Wojna stuletnia. Konflikt i społeczeństwo, Kraków 2012.
 2. Althoff G.., Ottonowie. Władza królewska bez państwa, Warszawa 2009.
 3. Barber R., Rycerze i rycerskość, Warszawa 2000.
 4. Baszkiewicz J., Myśl polityczna wieków średnich, Poznań 1998.
 5. Bloch M., Społeczeństwo feudalne, Warszawa 1981.
 6. Bookman H., Zakon Krzyżacki, Gdańsk-warszawa 2002.
 7. Brown R. A., Historia Normanów, Gdańsk 1996.
 8. Buhrer-Thierry G.,  Imperium Karola Wielkiego, Warszawa 2004.
 9. Bylina S., Ruchy heretyckie w średniowieczu. Studia, Wrocław 1991.
 10. Chadwick H., Kościół w epoce wczesnego chrześcijaństwa, tłum. A. Wypustek, Warszawa 2004.
 11. Contamine P., Wojna w średniowieczu, Warszawa 1999.
 12. Delumeau J., Grzech i strach, Warszawa 1993.
 13. Duby G., Czasy katedr. Sztuka i społeczeństwo 980-1420, Warszawa 2002.
 14. Duby G., Rycerz, kobieta i ksiądz, Warszawa 1986.
 15. Dumezil B., Chrześcijańskie korzenie Europy, Kęty 2008.
 16. Faber G., Merowingowie i Karolingowie, Warszawa 1994.
 17. Forte A., Oram R., Pedersen F., Państwo Wikingów, Warszawa 2010.
 18. Gibbon E., Upadek cesarstwa rzymskiego na Zachodzie, Warszawa 2000.
 19. Gimpel J., Jak budowano w średniowieczu, Warszawa 1968.
 20. Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa 1987.
 21. Györffy G., Święty Stefan I król Węgier i jego dzieło, tłum. T. Kapturkiewicz, Warszawa 2003.
 22. Hallam H., Everard J., Francja w czasach Kapetyngów, Warszawa 2006.
 23. Historia życia prywatnego, t. 2, Od Europy feudalnej do renesansu, red. G. Duby, Wrocław-Warszawa-Kraków 2005.
 24. Hiuzinga J., Jesień średniowiecza, Warszawa 1992.
 25. Lambert M., Średniowieczne herezje, Gdańsk-Warszawa 2002.
 26. Le Goff J., Bóg średniowiecza, Warszawa 2008.
 27. Le Goff  J., Inteligencja w wiekach średnich, Warszawa 1997.
 28. Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, Warszawa 1994.
 29. Mango C., Historia Bizancjum, Gdańsk 1997.
 30. Manteuffel T., Narodziny herezji, Warszawa 2008.
 31. Minois G., Kościół i wojna, Warszawa 1998.
 32. Morawiec J., Kanut Wielki, Król Anglii, Danii i Norwegii (ok. 995-1035), Kraków 2013.
 33. Pastoreau M., Życie codzienne we Francji i Anglii w czasach rycerzy okrągłego stołu, Warszawa 1983.
 34. Pernoud R., Kobieta w czasach wypraw krzyżowych, Kraków 1995.
 35. Pernoud R., Ryszard Lwie Serce, Warszawa 1994.
 36. Piekarczyk S., W średniowiecznej rzeczywistości, Warszawa 1987.
 37. Prinz, F, Niemcy – narodziny państwa. Celtowie, Rzymianie, Germanie, Warszawa 2007.
 38. Reynolds S., Lenna i wasale. Reinterpretacja średniowiecznych źródeł, Kęty 2010.
 39. Riché P., Karolingowie, Warszawa 1997.
 40. Runciman S., Dzieje wypraw krzyżowych, Warszawa 1988 (fragmenty).
 41. Samsonowicz H., Dziedzictwo średniowiecza, Wrocław 1999.
 42. Strzelczyk J., Goci i rzeczywistość, Warszawa 1984.
 43. Strzelczyk J., Otton III, Wrocław 2000.
 44. Vana Z., Świat dawnych Słowian, Warszawa 1985.
 45. Weddel H., Średniowiecze wagantów, Warszawa 1960.
 46. Weinfurter S., Niemcy w średniowieczu, Warszawa 2010.
 47. Wies E. W., Karol Wielki, Warszawa 1996.
 48. Wood I., Królestwa Merowingów, Warszawa 2009.
 49. Wyobraźnia średniowieczna, red. T. Michałowska, Warszawa 1996.
 50. York B., Królowie i królestwa Anglii w czasach Anglosasów 600-900, Warszawa 2010.
 51. Zumthor P., Wilhelm Zdobywca, Warszawa 1994.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 10:52)