SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia Polski XX-XXI wieku - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia Polski XX-XXI wieku
Kod przedmiotu 08.3-WH-HP-PL20/5-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazanie studentowi usytuowania Polski w międzywojennej Europie i w systemie państw socjalistycznych po II wojnie światowej; uporządkowanie wiedzy ogólnej i szczegółowej studenta na temat specyfiki  rozwoju gospodarczego, społecznego oraz życia politycznego Polski w XX i XXI wieku; wyjaśnienie charakteru procesu transformacji ustrojowo-gospodarczej III RP i jej euroatlantyckiego kursu; zapoznanie i ułatwienie zrozumienia różnych stanowisk historiograficznych wobec II Rzeczpospolitej, PRL i III Rzeczpospolitej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

wykład

1) Odzyskanie przez Polskę niepodległości i odbudowa państwa. 2) Stosunki społeczne, polityczne i gospodarcze w II Rzeczypospolitej do 1926 r. 3) Rządy obozu sanacyjnego od przewrotu majowego do wyborów „brzeskich”. 4) Ostatnie lata rządów Piłsudskiego (1931-1935). 5) Problemy wewnętrzne i sytuacja międzynarodowa Polski w latach 1935-1939. 6) Sprawa polska w polityce wielkich mocarstw okresu II wojny światowej. 7) Lewica komunistyczna w drodze do władzy. Przeobrażenia polityczne lat 1944-1947 – umacnianie się systemu nowych rządów. 8) Sytuacja gospodarcza i społeczna Polski w latach 1944-1949. 9) Kurs na radziecką drogę do socjalizmu – stalinizm w polskim wydaniu. 10) Kryzys społeczno-polityczny 1956 r. 11) Okres względnej stabilizacji z lat 1957-1970. 12) Dekada lat 70-tych. 13) Solidarność”, stan wojenny, schyłek PRL. 14) Przełom 1989 roku, ukształtowanie się nowego systemu ustrojowego i europejski kurs III RP.

ćwiczenia

1) Odzyskanie przez Polskę niepodległości i odbudowa państwa. 2) Stosunki społeczne, polityczne i gospodarcze w II Rzeczypospolitej do 1926 roku. 3) Rządy obozu sanacyjnego od przewrotu majowego do wyborów „brzeskich”. 4) Ostatnie lata rządów Piłsudskiego (1931-1935) oraz problemy wewnętrzne i sytuacja międzynarodowa Polski w latach 1935-1939. 5) Sprawa polska w polityce wielkich mocarstw okresu II wojny światowej. 6) Lewica komunistyczna w drodze do władzy. 7) Przeobrażenia polityczne lat 1944-1947 – umacnianie się systemu nowych rządów. 8) Sytuacja gospodarcza i społeczna Polski w latach 1944-1949. 9) Kurs na radziecką drogę do socjalizmu – stalinizm w polskim wydaniu. 10) Kryzys społeczno-polityczny 1956 r.  11) Okres względnej stabilizacji z lat 1957-1970. 12) Dekada lat 70. 13) „Solidarność”, stan wojenny, schyłek PRL. 14) Przełom 1989 roku, załamanie się systemu „realnego socjalizmu” w Polsce. Transformacja ustrojowa i gospodarcza. 15) Droga Polski do Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej.

Metody kształcenia

wykład: wykład konwersatoryjny, wykład analityczny.

ćwiczenia: praca zespołowa, analiza tekstów źródłowych, wygłaszanie referatów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczeń jest:

wykład: obecność studenta na wykładach

ćwiczenia: uzyskanie minimum 8 pkt. (ocena dostateczna), 12 pkt. (ocena dobra), 16 pkt. (ocena bardzo dobra)  za aktywny udział w zajęciach, polegający na uczestnictwie w dyskusji (1-5 pkt.), przygotowaniu referatu (1-2 pkt.), zaliczeniu w ramach konsultacji 2 lektur z wykazu literatury uzupełniającej  (4 pkt.) oraz zaliczeniu pisemnego kolokwium (1-5 pkt.). W przypadku braku aktywności, student zobowiązany jest uzyskać te punkty w ramach konsultacji.

egzamin: egzamin ustny składający się z odpowiedzi na 3 wylosowane pytania obejmuje problematykę z zakresu tematycznego przedmiotu.

Literatura podstawowa

 1. Brzoza C., Sowa  A. L., Historia Polski 1918-1945, Kraków 2006.
 2. Czubiński A., Historia Polski XX wieku, Poznań 2000.
 3. Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2012, Kraków 2013.
 4. Eckert M., Historia Polski 1914-1939, Warszawa 1990.
 5. Faryś J., Historia Polski od 1918 do 1939 roku, Poznań 1997.
 6. Friszke A.,  Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003.
 7. Kaczmarek R., Historia Polski 1914-1989, Warszawa 2010.
 8. Łuczak C., Polska i Polacy w drugiej wojnie światowej, Poznań 1993.
 9. Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1996 (i późniejsze wydania).
 10. Sowa A. L., Historia polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011.Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej

Literatura uzupełniająca

 1. Bolesta-Kukułka K., Gra o władze a gospodarka. Polska 1944-1991, Warszawa 1991.
 2. Bonusiak W., Historia Polski (1944-1989), Rzeszów 2007.
 3. Borodziej W., Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1947, Londyn 1990.
 4. Brzoza Cz., Polska w czasach niepodległości i drugiej wojny światowej (1918-1945), Kraków 2001.
 5. Chałupczak H., Browarek T., Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 2000.
 6. Czubiński A., Dzieje najnowsze Polski do roku 1945, Poznań 1994.
 7. Drozdowski M. M., Eugeniusz Kwiatkowski, Wrocław 2001.
 8. Drozdowski M. M., Władysław Grabski, Rzeszów 2002.
 9. Dudek A., Marszałkowski T., Walki uliczne w PRL, Kraków 1999.
 10. Dudek A., Gryz R., Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2003.
 11. Dudek A., Pytka G., Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej, Londyn 1990.
 12. Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001, Kraków 2002.
 13. Duraczyński E., Polska 1939-1945. Dzieje polityczne, Warszawa 1999.
 14. Eisler J., Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2000.
 15. Eisler J., Polski rok 1968, Warszawa 2006.
 16. Friszke A., Opozycja polityczna w PRL 1945-1980, Londyn 1994.
 17. Friszke A., Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza „Solidarności”, Warszawa 2011.
 18. Fijałkowska B., Godlewski T., Polskie dylematy polityczne 1939-1995, Olsztyn 1996.
 19. Historia dyplomacji polskiej, red. P. Łossowski, t. IV 1918-1939, Warszawa 1995.
 20. Historia gospodarcza Polski 1939-1989, red. J. Kaliński, Warszawa 1996.
 21. Jaczyński S., Zygmunt  Berling. Między sławą a potępieniem, Warszawa 1993.
 22. Jarosz D., Polacy a stalinizm 1948-1956, Warszawa 2000.
 23. Kaliński J., Gospodarka Polski w latach 1944-1989. Przemiany strukturalne, Warszawa 1995.
 24. Kamiński M. K., Zacharias M. J., Plityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Warszawa 1998.
 25. Karski  J., Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1939. Od Wersalu do Jałty, Lublin 1998.
 26. Kersten K., Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Poznań 1990.
 27. Kozłowski Cz., namiestnik Stalina. Rzecz o Bierucie, Warszawa 1993.
 28. Krasuski J., Tragiczna niepodległość. Polityka zagraniczna Polski w latach 1919-1945, Poznań 2000.
 29. Kupiecki R., Natchnienie milionów. Kult Józefa Stalina w Polsce 1944-1956, Warszawa 1993.
 30. Landau Z., Tomaszewski J., Gospodarka drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1991.
 31. Machcewicz P., Polski rok 1956, Warszawa 1993.
 32. Od Moraczewskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski odrodzonej 1918-1939, red. J. Faryś, A. Wątor, H. Walczak, Szczecin 2011.
 33. Osękowski C., Referendum 30 czerwca 1946 roku w Polsce, Warszawa 2000.
 34. Osękowski C., Wybory do Sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce, Poznań 2000.
 35. Paczkowski A., Stanisław Mikołajczyk, czyli klęska realisty (zarys biografii politycznej), Warszawa 1991.
 36. Paczkowski A., Droga do „mniejszego zła”. Strategia i taktyka obozu władzy lipiec 1980 – styczeń 1982, Kraków 2002.
 37. Pajewski J., Budowa II Rzeczypospolitej 1918-1926, Kraków 1995.
 38. Rolicki J., Edward Gierek, Warszawa 2002.
 39. Sasanka P., Czerwiec 1976. Geneza – przebieg – konsekwencje, Warszawa 2006.
 40. Solidarność podziemna 1981-1989, red. Andrzej Friszke, Warszawa 2006.
 41. Sowa A. L., U progu wojny. Z dziejów spraw wewnętrznych i polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej, Kraków 1997.
 42. Stan wojenny w Polsce, red. A. Dudek, Warszawa 2003.
 43. Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 2004.
 44. Syzdek E., Syzdek B., Cyrankiewicz. Zanim zostanie zapomniany, Warszawa 1996.
 45. Śleszyński W., Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934-1939, Białystok 2003.
 46. Wapiński R., Roman Dmowski, Warszawa 1988.
 47. Wieczorkiewicz P., Historia polityczna Polski 1935-1945, Warszawa 2005.
 48. Wrzosek M., Wojna o granice Polski Odrodzonej 1918-1921, Warszawa 1992.
 49. Zyzak P., Lech Wałęsa. Idea i historia. Biografia polityczna legendarnego przywódcy „Solidarności” do 1988 roku, Kraków 2009.
 50. Żarnowski J., Polska 1918-1939. Praca, technika, społeczeństwo, Warszawa 1939.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 10:52)