SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dziedzictwo historyczne i kulturowe Lubuskiego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dziedzictwo historyczne i kulturowe Lubuskiego
Kod przedmiotu 08.3-WH-HP-DHKL/8-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 8
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie ukazać specyfikę dziedzictwa historycznego i kulturalnego ziem wchodzących w skład obecnego województwa lubuskiego, jego pograniczny, wielokulturowy, różnorodny pod względem religijnym, etnicznym, gospodarczym, społecznym charakter; wskazać na historyczne przyczyny różnic a także uwypuklić elementy wspólne z dziedzictwem kulturowym i dziedzictwem narodowym; ukazać różnorodność kulturową przesiedleńców i skutki społecznych procesów integracyjnych; ukazać rolę współczesnych instytucji powołanych do ochrony szeroko pojętego i nie ograniczonego terytorialnie dziedzictwa.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

wykład:

1) Zakres i znaczenie pojęcia dziedzictwo. 2) Problem nazewnictwa ziem omawianego obszaru. 3) Położenie geograficzne i warunki naturalne ziem województwa lubuskiego. 4) Przeszłość historyczna ziem lubuskiego: podziały administracyjne, ustrój, gospodarka. 5) Między Brandenburgią a Śląskiem – pogranicze śląsko-wielkopolsko-brandenburskie i jego znaczenie dla historii regionu. 6) Społeczeństwo podzielone i zintegrowane - rola przemian politycznych, religijnych i językowych. 7) Przestrzeń materialna lubuskiego – elementy wspólne i różnice w rozwoju regionalnym. 8) Problem grabieży i restytucji mienia państwowego w ujęciu regionalnym. 9) Współczesne instytucje społeczno-kulturalne i ich rola w krzewieniu dziedzictwa historycznego i kulturalnego lubuskiego

ćwiczenia:

1) Ziemie lubuskiego w przeszłości – podziały administracyjno-polityczne od X do XX w. 2) W wirze wielkich wydarzeń europejskich – reformacja, wojna trzydziestoletnia i kontrreformacja-zróżnicowanie religijne regionu. 3) Społeczeństwo stanowe – podobieństwa i różnice z europejskim modelem. 4) Rozwój literatury, nauki i instytucji edukacyjnych na przestrzeni wieków. 5) Główne prądy i kierunki w sztuce oraz ich lokalna recepcja; architektura lubuskiego. 6) Archiwum, muzeum, media i inne instytucje państwowe w podtrzymywaniu i  utrwalaniu dziedzictwa kulturowego. 7) Formy aktywnego uczestnictwa we współczesnych życiu kulturalnym regionu lubuskiego.

Metody kształcenia

wykład: wykład syntetyczny, wykład informacyjny,

ćwiczenia: praca pod kierunkiem, praca w grupach, prezentacja, sprawdzian, lektura

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczeń jest:

wykład: obecność studenta na wykładach

ćwiczenia: uzyskanie określonej liczby punktów odpowiadającej poszczególnym ocenom:

bdb – 10 pkt, db plus – 9 pkt, db – 8 pkt, dst plus – 7 pkt, dst – 5 pkt, ndst – poniżej 5 pkt.

Liczba 4 pktów przysługuje studentom za aktywność podczas zajęć polegającą na udziale w dyskusji  (po 1 pkcie za zajęcia), 4 pkt za przedstawienie prezentacji multimedialnej (0 pkt.-ndst, 2 pkt-dst, 3 pkt-bd, 4 pkt-bdb), 1 pkt za udział w wycieczce oraz 2 pkt. za lekturę. W przypadku braku aktywności, braku pracy w grupie lub nie oddania i nie przedstawienia prezentacji i lektury nie przyznaje się punktów, a student zobowiązany jest uzyskać punkty (min. 4 pkt) w ramach konsultacji.

egzamin: egzamin ustny składający się z odpowiedzi na 2 pytania obejmuje problematykę z zakresu tematycznego przedmiotu.

Literatura podstawowa

 1. Historia Ziemi Lubuskiej. Krótki zarys dawnych dziejów, red. A. Toczewski, Zielona Góra 2008.
 2. Rietbergen P., Europa. Dzieje kultury, Warszawa 2001.
 3. Ziemia Lubuska. Studia nad tożsamością regionu, red. A. Toczewski, Zielona Góra 2004.

Literatura uzupełniająca

 1. Biebersteinowie w dziejach pogranicza śląsko-łużyckiego, red. T. Jaworski, Zielona Góra 2006.
 2. Bujkiewicz Z., Krajobraz materialny i społeczny Zielonej Góry od końca XVIII do połowy XIX wieku, Zielona Góra 2003.
 3. Burda B., Szkolnictwo średnie na Dolnym Śląsku w okresie wczesno nowożytnym (1526-1740), Zielona Góra 2007.
 4. Bytom Odrzański. Zarys dziejów, red. W. Strzyżewski, Bytom Odrzański-Zielona Góra 2000.
 5. Cetwiński M., Rycerstwo śląskie do końca XIII w. Pochodzenie-gospodarka-polityka, Wrocław 1980.
 6. Dolański D., Najspokojniejszy Kościół. Reformacja w księstwie głogowskim w XVI w., Zielona Góra 1998.
 7. Dolański D., Tadeusz Kuntze – malarz rodem z Zielonej Góry (1733-1793), Zielona Góra 1993.
 8. Dolański D., Konopnicka M., Rola religii dla przenikania się kultur na Środkowym Nadodrzu w okresie od XVI do XVII wieku, w: Polska-Niemcy. Pogranicze kulturowe i etniczne, Archiwum Etnograficzne, t. 42, red. M. Buchowski, A. Brencz, Wrocław-Poznań 2004.
 9. Dwory magnackie w XVIII wieku. Rola i znaczenie kulturowe, red. T. Kostkiewiczowa, A. Roćko, Warszawa 2005.
 10. Dziedzictwo kultury Dolnego Śląska, red. Z. Kłodnicki, Wrocław 1996.
 11. Dzieje Świebodzina, red. W. Strzyżewski, Świebodzin-Zielona Góra 2007.
 12. Euroregiony na pograniczu polsko-niemieckim (1991-1997), red. C. Osękowski, H. Szczegóła, Zielona Góra 1998.
 13. Folklor Ziemi Lubuskiej, red. I. Ostrowska, Warszawa 1975.
 14. Glancey J., Historia architektury, Warszawa 2002.
 15. Głogów. Zarys monografii miasta, red. K. Matwijowski, Wrocław-Głogów 1994.
 16. Granice i pogranicza. Mikrohistorie i historie życia codziennego, red. P. Guzowski, M. Liedke, M. Ocytko, Kraków 2012.
 17. Harasimowicz J., Treści i funkcje ideowe sztuki śląskiej Reformacji, Wrocław 1986.
 18. Historia Zielonej Góry, red. W. Strzyżewski, t. 1-2, Zielona Góra 2011-2012.
 19. Jaworski T., Mobilność społeczeństwa wielokulturowego na pograniczu śląsko-łużyckim od XVI do XVIII w., Zielona Góra 2007.
 20. Jaworski T., Wojna pokój i religia a ruchy ludnościowe na polskim pograniczu zachodnim w XVII w. i na początku XVIII w., Zielona Góra 1998.
 21. John J.G., Pilz H.A., Kronika Zielonej Góry, oprac. i tłum. J. Kuczer, Zielona Góra 2005.
 22. Kąsinowska R., Architektura rezydencjonalna powiatu nowosolskiego, Nowa Sól 2003.
 23. Kołodziejska B., Przemiany kultury ludowej w Zielonogórskim, Zielona Góra 1996.
 24. Konopnicka M., Kontrreformacja w księstwie głogowskim (XVII-XVIII w.), Zielona Góra 2002.
 25. Korzenie wielokulturowości Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Śląska Górnego, red. A. Barciak, Katowice 2009.
 26. Kowalski S., Zabytki Środkowego Nadodrza: katalog architektury i urbanistyki, Zielona Góra 1976.
 27. Kożuchów. Zarys dziejów, red. T. Andrzejewski, Kożuchów 2003.
 28. Kuczer J., Archiwum Herminy von Reuss, Zielona Góra 2009.
 29. Kuczer J., Szlachta w życiu społeczno-gospodarczym księstwa głogowskiego w epoce habsburskiej (1526-1740), Zielona Góra 2007.
 30. Kuczer J., Strzyżewski W., Spisy dóbr ziemskich księstwa głogowskiego z lat 1671-1727, Warszawa 2005.
 31. Kuleba M., Ampelografia Zielonej Góry, Zielona Góra 2005.
 32. Kultura i społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu w XIX i XX w., red. P. Bartkowiak, D. Kotlarek, Zielona Góra 2008.
 33. Kultura edukacyjna na Górnym Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2002.
 34. Lubuskie Materiały Konserwatorskie, t. 1-: 2003-
 35. Ludzie Środkowego Nadodrza, red. K. Bartkiewicz, Zielona Góra 1998.
 36. Maleczyńska E., Życie codzienne Śląska w dobie odrodzenia, Warszawa 1973.
 37. Mandziuk J., Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t. 2,Warszawa 1995.
 38. Maroń J., Militarne aspekty wojny trzydziestoletniej na Śląsku, Wrocław 2000.
 39. Matelski D., Grabież i restytucja polskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do współczesnych, t. I-II, Kraków 2006
 40. Międzyrzecz. Dzieje miasta, red. W. Strzyżewski, M. Tureczek, Międzyrzecz 2009.
 41. Nowa Sól. Dzieje miasta, red. J. Benyskiewicz, Zielona Góra 1993.
 42. Orzechowski K., Ogólnośląskie zgromadzenia stanowe, Warszawa-Wrocław 1979.
 43. Orzechowski K., Terytorialne podział Śląska, „Kwartalnik Opolski” 1971, t. 17, z. 2-4.; 1971, t. 18, nr 1.
 44. Otyń. Dzieje miasta, red. T. Andrzejewski, Nowa Sól 2010.
 45. Polska-Niemcy. Pogranicze kulturowe i etniczne, Archiwum Etnograficzne, t. 42, red. M. Buchowski,A. Brencz, Wrocław-Poznań 2004.
 46. Serbołużyczanie – Łużyce. Badania historyczne i fascynacje, red. T. Jaworski, W. Pyżewicz (Zielonogórskie Studia Łużyckie, t. 2), Zielona Góra 1998.
 47. Sękowski R., Niełatwe sąsiedztwo. Szkice i wypisy źródłowe z dziejów stosunków sąsiedzkich na pograniczu śląsko-polskim w XVI i XVII wieku, Opole 2012
 48. Siatecki A., Miejsce zmagań: współcześni pisarze lubuscy, Zielona Góra 1998.
 49. Sękowski R., Niełatwe sąsiedztwo. Szkice i wypisy źródłowe z dziejów stosunków sąsiedzkich na pograniczu śląsko-polskim w XVI i XVII wieku, Opole 2012
 50. Strzyżewski W., Herby i tytuły. Pieczęć szlachecka w księstwie głogowskim (XVI-XVIII wiek), Warszawa 2009.
 51. Strzyżewski W., Treści symboliczne herbów miejskich na Śląsku, Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku, Zielona Góra 1999.
 52. Świebodzin. 700 lat historii, red. W. Strzyżewski, Świebodzin 2002.
 53. Wojna trzydziestoletnia (1618-1648) na ziemiach nadodrzańskich, red. K. Bartkiewicz, Zielona Góra 1993.
 54. Zapisali się w dziejach Środkowego Nadodrza. Szkice biograficzne, red. P. Bartkowiak, J. Kuczer, D. Kotlarek, Zielona Góra 2009.
 55. Zielona Góra – Chociebuż. Historia społeczeństw i gospodarki, red. G. Bayerl, L.C. Belzyt, Zielona Góra 2008.
 56. Znani zielonogórzanie XIX i XX wieku, red. H. Szczegóła, t.1-2, Zielona Góra 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 10:52)