SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Informacja publiczna i e-administracja - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Informacja publiczna i e-administracja
Kod przedmiotu 10.6-WH-ZDP-IPEA
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Bogumiła Burda
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z istotą informacji publicznej, dostępem do niej, wykorzystania w pracy podstawowych źródeł informacji publicznej, korzystania z BIP i usług e-administracji, z usług publicznej administracji na przykładzie platformy e-PUAP, przygotowanie dokumentacji i jej umieszczanie na BIP-ie.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1) Informacja publiczna: istota informacji publicznej; dostęp do informacji publicznych; uregulowania europejskie w zakresie dostępu do informacji publicznej  (dyrektywa 2003/98/EC) i ich implementacja w prawie krajowym (podstawowe informacje) 2) Pozyskiwanie informacji publicznej. Praktycznie umiejętności związane z wyszukiwaniem określonej informacji z publicznie dostępnych ‘statycznych’ źródeł np. z zakresu statystyki publicznej, zamówień publicznych. 3) Zawartość i struktura podstawowych źródeł informacji publicznej jak strony urzędów i Biuletyn Informacji Publicznej. 4) Przeszukiwanie źródeł informacji publicznej w celu znalezienia konkretnej informacji (na przykład na temat aktualnej struktury urzędu i jego zadań). 5) wyszukiwanie określonych informacji publicznych i wykorzystanie ich do tworzenia dokumentu ustrukturyzowanego (np kopiowanie do notatki służbowej). 6) Wyszukiwanie niezbędnych do pracy informacji prawnych lub projektów aktów prawnych i wykorzystać ich do konstrukcji własnego dokumentu. 7) Wyszukiwanie informacji specjalistycznych ze źródeł publicznych takich jak zbiory orzeczeń sądowych czy interpretacji podatkowych i prawidłowe wykorzystywanie w konstrukcji własnego dokumentu. 8) Usługi e-administracji. Rola i specyfika serwisów usług elektronicznych administracji, w tym wykorzystanie ich jako „dynamicznego” źródła informacji publicznej np. danych statystyki publicznej, zamówień publicznych itd. 9) Umiejętność interaktywnej pracy z serwisami takimi jak portale statystyki publicznej, zamówień publicznych, polityki rozwoju regionalnego itp. 10) Wyszukiwanie niezbędnej informacji w „dynamicznym” zasobie np. w serwisie statystyki publicznej. 11) Właściwe wykorzystania informacji w dokumencie o określonej strukturze. 12) usługi elektroniczne: aktywne korzystanie z usług publicznych administracji na przykładzie platformy e-PUAP /elektroniczna skrzynka podawcza/.

Metody kształcenia

Ćwiczenia przy komputerach 30 godzin. Stosowane metody praktyczne, ale także podające i problemowe.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przygotowanie dokumentacji na BIP, także usług elektronicznych, poprzez platformę e-PUAP. Aktywny udział w zajęciach, indywidualne rozwiązywanie problemów oraz ocenianie ciągłe.

Literatura podstawowa

 1. Bremer A., Sławik M., E-Obywatel, Chorzów 2009.
 2. Dąbrowski W., Kowalczuk P., Podpis elektroniczny, Warszawa 2003.
 3. Ganczar M., Informatyzacja administracji publicznej, Warszawa 2009.
 4. Instrukcje dla oprogramowania systemu EPUAP i e-Urząd.
 5. Podręcznik redaktora strony podmiotowej BIP [dostęp: www.bip.gov.pl, v.2.0 z dn.15.02.2013r.].
 6. Pomykała M., Pomykała J., Systemy informacyjne, Warszawa 1999.
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji Z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
 8. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z n.  zmianami.

Literatura uzupełniająca

 1. Administracja publiczna, red. J. Hausner,  Warszawa 2005.
 2. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „POLSKA  2030. Trzecia fala nowoczesności oraz z kierunkami ze Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2020 roku.
 3. Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004.
 4. Norek E., Zamówienia publiczne. Komentarz, Warszawa 2008.
 5. Prezentacja Ministra Administracji i Cyfryzacji „Państwo 2.0” (Michał Boni, Nowy start dla e-administracji 2.0, Warszawa 23 kwietnia, 2012, dostęp https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2012/04/PANSTWO-2-0_23-04-2012-OSTATECZNA.pdf).
 6. Raport o stanie informatyzacji za rok 2012, Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2012 r., Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, październik 2012.
 7. Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
 8. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz.U. z 2012 r. poz. 250).
 9. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651 ze zm.).
 10. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 10:52)