SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy psychologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy psychologii
Kod przedmiotu 05.8-WH-WP-PPS
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Urszula Gembara
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania psychicznego człowieka; zna podstawowe terminy z zakresu psychologii ogólne i społecznej.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Psychologia a inne nauki; koncepcje psychologiczne; procesy poznawcze, osobowość i komponenty osobowości, inteligencja i zdolności, stres psychologiczny, biologiczne podstawy procesów psychicznych; poznanie społeczne, postawy, konformizm i stereotypy, funkcjonowanie grupy społecznej, agresja i zachowania prospołeczne.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny / tradycyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, pogadanka, prelekcja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa wystawiana na podstawie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa

Strelau J., Doliński D.(2010) Psychologia akademicka .Podręcznik (red.) t.1-2. Gdańsk, GWP

Literatura uzupełniająca

Kozielecki J.(1998) Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa, „Żak”

Wadeley A., Birch A., Malim T., (2000) Wprowadzenie do psychologii. Warszawa , PWN

Zimbardo P.G., Ruch F.L., (1997) Psychologia i życie. Warszawa, PWN

Aronson E.., Wilson T.D., Akert R.(1997 )Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 10:52)