SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologiczno-pedagogiczne podstawy nauczania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologiczno-pedagogiczne podstawy nauczania
Kod przedmiotu 05.0-WH-WP-PPPN
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Anna Mróz
 • mgr Joanna Hadzicka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawami wiedzy na temat pracy dydaktycznej nauczyciela oraz uwarunkowaniami przebiegu procesów poznawczych.

Wymagania wstępne

Zaliczony kurs z podstaw psychologii i podstaw pedagogiki.

Zakres tematyczny

Psychologiczne podstawy nauczania:

 1. Mimowolne uczenie się (warunkowanie klasyczne, warunkowanie instrumentalne, modelowanie).
 2. Rodzaje problemów i strategie ich rozwiązywania.
 3. Rodzaje pamięci. Warunki sprzyjające zapamiętywaniu.
 4. Temperamentalne i emocjonalne uwarunkowania uczenia się.
 5. Myślenie twórcze i sposoby jego stymulowania.

Pedagogiczne podstawy nauczania:

 1. Proces kształcenia i jego ogniwa.
 2. Cele kształcenia.
 3. Programy i treści kształcenia.
 4. Zasady kształcenia.
 5. Metody kształcenia.
 6. Formy organizacyjne procesu kształcenia. Środki dydaktyczne. Konspekt lekcji.
 7. Proces samokształcenia. Motywowanie uczniów do nauki. Praca domowa.
 8. Pomiar osiągnięć szkolnych. Ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne.
 9. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczeń zdolny i uczeń z trudnościami.
 10. Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela. Warunki efektywnej pracy nauczyciela.

Metody kształcenia

dyskusja, pokaz, metody problemowe, gry dydaktyczne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena z ćwiczeń wystawiana jest na podstawie aktywnego uczestnictwa w dyskusjach i proponowanych ćwiczeniach w trakcie zajęć, oceny z opracowanego i przedstawionego indywidualnie lub w grupie referatu/prezentacji multimedialnej/mapy myśli  na temat wybranego zagadnienia oraz pisemnego kolokwium.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z dwóch ocen: z pedagogicznych podstaw nauczania oraz psychologicznych podstaw nauczania. Do uzyskania pozytywnej oceny końcowej niezbędne jest zaliczenie obu części.

Literatura podstawowa

Psychologiczne podstawy nauczania:

 1. Gerrig, R., Zimbardo, P., Psychologia i życie, Warszawa, 2008.
 2. Kowalik, S. (red.), Psychologia ucznia i nauczyciela, Warszawa 2011.
 3. Ledzińska, M., Czerniawska, E. (red.), Psychologia nauczania: ujęcie poznawcze. Podręcznik akademicki, Warszawa 2011.
 4. Nęcka, E., Trening twórczości, Gdańsk 2012.
 5. Strelau, J., Psychologia różnic indywidualnych, Warszawa 2006.

Pedagogiczne podstawy nauczania:

 1. Bereźnicki, F., Podstawy dydaktyki, "Impuls", Kraków 2007.
 2. Bereźnicki, F., Podstawy kształcenia ogólnego, "Impuls", Kraków 2011.
 3. Dryden, G., Vos, J., Rewolucja w uczeniu, tłum. B. Jóźwiak, Wyd. Moderski i S-ka, Poznań 2000.
 4. Konarzewski, K., Kruszewski, K., Sztuka nauczania, t. 1-2, PWN, Warszawa 2004.
 5. Kupisiewicz, Cz., Dydaktyka ogólna, "Graf-Punkt", Warszawa 2000.
 6. Niemierko, B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 7. Okoń, W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wyd. Akademickie "Żak", Warszawa 2003.
 8. Półturzycki, J., Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1996.
 9. Taraszkiewicz, M., Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Wyd. CODN, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca

 1. Arends, R. J., Uczymy się nauczać, tłum. K. Kruszewski, WSiP, Warszawa 1994.
 2. Bereźnicki, F., Denek, K., Świrko-Pilipczuk, J. (red.), Procesy uczenia się i ich uwarunkowania, Agencja Wydawnicza "Kwadra", Szczecin 2005.
 3. Brophy, J., Motywowanie uczniów do nauki, tłum. K. Kruszewski, PWN, Warszawa 2002.
 4. Denek, K., Ku dobrej edukacji, "Akapit", Toruń-Leszno 2005.
 5. Huryło, L., Klus-Stańska, D., Łojko, M. (red.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki, "Impuls", Kraków 2009.
 6. Kobyłecka, E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, "Impuls", Kraków 2005.
 7. Kupisiewicz, Cz., Rzecz o kształceniu, Wyd. WSP ZNP, Warszawa 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 10:52)