SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia rozwojowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia rozwojowa
Kod przedmiotu 05.8-WH-WP-SR
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Joanna Hadzicka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą zjawisk występujących w rozwoju człowieka w ciągu życia, internalizacja wiedzy teoretycznej, która prowadzi do praktycznego jej wykorzystania, uwrażliwienie na specyfikę rozwoju człowieka, jej prawidłowości, indywidualny jak i uniwersalny charakter rozwoju.

Wymagania wstępne

Zaliczenie kursu z podstaw psychologii.

Zakres tematyczny

Rozwój człowieka - perspektywa biologiczna, behawioralna i poznawcza. Uwarunkowania rozwoju: biologiczne, społeczne i psychologiczne. Analiza zmian rozwojowych. Teorie rozwoju fazowe (Z. Freud, J. Piaget, E. Erikson), cykliczne (D. Levinson, R. Havighurst), liniowe (B. Skinner, A. Bandura), wielopłaszczyznowe (L. Wygotski, M. Tyszkowa). Obszary rozwojowe. Charakterystyka poszczególnych faz: od rozwoju somatycznego noworodka do starości. Charakterystyka wybranych zaburzeń rozwojowych. Rola relacji społecznych i środowiska szkolnego w rozwoju jednostki. Płeć a rozwój.

Metody kształcenia

Ćwiczenia w grupach, dyskusja, praca z tekstem, rozwiązywanie problemów praktycznych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, bieżące przygotowanie do zajęć, uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego.

Literatura podstawowa

 1. Bee, H., Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 2006.
 2. Czub, M., Rozwój dziecka. Wczesne dzieciństwo, Niezbędnik Dobrego Nauczyciela, Warszawa 2014, [dostęp: eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/NDN/rozwoj/NDN_ Rozwoj_dziecka_1_Wczesne_dziecinstwo.pdf ].
 3. Kamza, A., Rozwój dziecka. Wczesny wiek szkolny, Niezbędnik Dobrego Nauczyciela, Warszawa 2014 [dostęp: eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/NDN/rozwoj/NDN_Rozwoj_dziecka_3_ Wczesny_wiek_szkolny.pdf ].
 4. Matejczuk, J., Rozwój dziecka. Wiek przedszkolny, Niezbędnik Dobrego Nauczyciela, Warszawa 2014, [dostęp: eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/NDN/rozwoj/NDN_Rozwoj_dziecka_2_Wiek_przedszkoly.pdf ].
 5. Przetacznik-Gierowska, M., Tyszkowa, M., Psychologia rozwoju człowieka. t. 1, Warszawa 2007.
 6. Rękosiewicz, M., Jankowski, P., Rozwój dziecka. Środkowy wiek szkolny, Niezbędnik Dobrego Nauczyciela, Warszawa 2014 [dostęp: eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/NDN/rozwój/NDN_Rozwoj_dziecka_4_Srodkowy_wiek_szkolny.pdf ].
 7. Rękosiewicz, M., Jankowski, P., Rozwój nastolatka. Wczesna faza dorastania, Niezbędnik Dobrego Nauczyciela, Warszawa 2014, [dostęp: eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/NDN/rozwoj/NDN_Rozwoj_dziecka_5_Wczesna_faza_dorastania.pdf ].
 8. Trempała, J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca

 1. Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.), Psychologia rozwoju człowieka. t. 2, Warszawa 2007.
 2. Brzezińska, A. (red.), Psychologia rozwoju człowieka, [w:] J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. t. 1. (s. 227-332), Gdańsk 2007.

Każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-05-2018 10:52)