SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dydaktyka ogólna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dydaktyka ogólna
Kod przedmiotu 05.9-WH-WP-DO
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Małgorzata Szymczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

łączenie podstaw teoretycznych i metodologicznych elementów procesu kształcenia i wychowania.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1) Przedmiot i zadania dydaktyki jako nauki. Podstawowe pojęcia; 2) Organizacja i funkcjonowanie systemu oświaty. Wady i zalety polskiego systemu szkolnego; 3) Uczeń i nauczyciel – wzajemne relacje; 4) Systemy organizacyjne kształcenia (system klasowo – lekcyjny i inne systemy); 5) Metody i formy kształcenia. Środki dydaktyczne; 6) Zasady nauczania; 7) Program szkolny. Podręcznik; 8) Wychowanie w szkole; 9) Problemowe zachowania ucznia i sposoby radzenia sobie z nimi; 10) Wyniki kształcenia – sprawdzanie osiągnięć uczniów; 11) Uwarunkowania powodzeń i niepowodzeń szkolnych. Motywowanie ucznia; 12) Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia;

Metody kształcenia

wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny,

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest napisanie na ocenę pozytywną pracy pisemnej obejmującego tematykę wykładów.

Ocena końcowa: 20 – 19 pkt – bdb; 18 - 17 pkt – db +; 16 -15 pkt – db; 14 – 13 – dst +; 12 – 11 – dst; 10 – 0 - ndst

 

Literatura podstawowa

 1. F. Bereźnicki, Dydaktyka kształcenia ogólnego, Impuls, Warszawa 2001,
 2. Cz. Kupisiewicz , Dydaktyka ogólna, Oficyna Wydawnicza Graf Punkt, Warszawa 2000,
 3. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, PWN, Warszawa 1987.
 4. J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1996.

Literatura uzupełniająca

 1. R. Arends, Uczymy się nauczać, Warszawa 1995.
 2. R. Gagne, L.J. Briggs, W.W. Wager, Zasady projektowania dydaktycznego, tłumaczył. K. Kruszewski, Warszawa 1992.
 3. B. Niemierko,  Między oceną szkolną a dydaktyką, Warszawa 1997.
 4. Sztuka nauczania, cz. I, , pod. red. K. Kruszewskiego, Warszawa 1994.
 5. K. Denek, O nowy kształt edukacji, Toruń 1998,
 6. T. Lewowicki, Przemiany edukacji, Warszawa 1998.
 7. S. Palka, Pedagogika w stanie tworzenia,  Kraków 1999.
 8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)
 9. Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
 10. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19)
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnospraw­nością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356)
 12. Rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (...) z 25 sierpnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1651)
 13. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843)
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, (Dz.U. 2017 1643)

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Małgorzata Szymczak (ostatnia modyfikacja: 04-06-2018 01:07)