SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Lingwistyka tekstu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Lingwistyka tekstu
Kod przedmiotu 09.0-WH-FGD-LT-Ć-S14_pNadGenM4GK5
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr hab. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot "Lingwistyka tekstu" ma za zadanie umożliwić studentom badanie ponadzdaniowych struktur językowych. Celem zajęć jest próba zdefiniowania tekstu jako zdarzenia językowego, stanowiącego jeden z wycinków prowadzonego dyskursu społecznego.  Zajęcia ukazują szeroką paletę teoretycznych rozważań i koncepcji metodologicznych z zakresu lingwistyki tekstu, które zostały opracowane nie tylko w krajach niemieckojęzycznych. Punktem wyjścia są podstawowe problemy teorii tekstu, genologii lingwistycznej, badania nad tekstem jako zjawiskiem kultury, rozważania nad tekstem specjalistycznym, nad relacją tekst-dyskurs oraz problematyką hipertekstu. Ponadto w obszarze zainteresowań znajdują się ujęcia diachroniczne i wybrane zagadnienia szczegółowe zgłębiające retoryczną spójność danego tekstu oraz metatekstu. 

 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1. Pojęcie tekstu 

2. Struktury rozpoczynające i kończące komunikat

3. Określenia współistniejące z terminem lingwistyka tekstu np. tekstologia, stylistyka tekstu i wypowiedzi, pragmalingwistyka tekstu, analiza tekstu, tekst i dyskurs, genologia lingwistyczna etc. 

4. Kryteria tekstowości, spójność tekst, jego strukturyzacja, związki intertekstualne, gatunkowość tekstów

5. Poprawność stylistyczna tekstu

6. Wieloaspektowa, zintegrowana analiza tekstu uwzględniająca aspekty pragmatyczne, kognitywne i poznawcze

7. Retoryczna spójność tekstu

8. Teksty naukowe jako przedmiot badań tekstologicznych.

9. Wybrane gatunki potoczne - style funkcjonalne

10. Intertekstualność, interkulturowość, intermedialność 

Metody kształcenia

metoda klasyczna, analiza tekstu, praca w grupach, dyskusja, tworzenie tekstu, prezentacja multimedialna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach, zaliczenie w postaci kolokwium lub testu oraz udział w dyskusjach

Literatura podstawowa

 1. Adamzik, Kirsten (red.), Textsorten. Reflexionen und Analysen. Tübingen 2000.
 2. Antos, Gerd/Tietz, Heike (red.), Die Zukunft der Textlinguistik. Traditionen, Transformationen, Trends. Tübingen 1997
 3. Bilut-Homplewicz, Zofia (red.), Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech. Pojęcia, problemy, perspektywy. Wrocław 2009.
 4. Bilut-Homplewicz, Zofia, Prinzip Perspektivierung. Germanistische und polonistische Textlinguistik – Entwicklungen, Probleme, Desiderata. Teil I: Germanistische Textlinguistik. Band 43 (=Danziger Beiträge zur Germanistik). Frankfurt am Main 2013.
 5. Beaugrande, Robert-Alain de/Dressler, Wolfgang-Ulrich, Einführung in die Textlinguistik. Tübingen 1981.
 6. Brinker, Klaus, Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. Berlin 2001.
 7. Drewnowska-Vargáné, Pressdiskurse im Kontrast, Paralleltextanlysen zum Deutschen, Polnischen und Ungarischen, Landau 2015. 
 8. Engel, Ulrich (red.), Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Band 1, Teil 2: Der Text. Heidelberg 1999.
 9. Fix, Ulla/Poethe, Hannelore/Yos, Gabriele, Textlinguistik und Stilistik für Einsteiger. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Frankfurt am Main 2003.
 10. Gansel, Christina/Jürgens, Frank, Textlinguistik und Textgrammatik: Eine Einführung. Göttingen 2007.
 11. Gülich, Elisabeth/Raible, Wolfgang (red.), Textsorten. Differenzierungskriterien aus linguistischer Sicht. Wiesbaden 1975.
 12. Heinemann, Margot/Heinemann, Wolfgang, Grundlagen der Textlinguistik. Interaktion – Text – Diskurs. Tübingen 2002.
 13. Heinemann, Wolfgang / Viehweger, Dieter, Textlinguistik: Eine Einführung. Tübingen 1991.
 14. Rolf, Eckard, Die Funktionen der Gebrauchstextsorten. Berlin/New York 1993.
 15. Vater, Heinz, Einführung in die Textlinguistik: Struktur und Verstehen von Texten. München 1994.

Literatura uzupełniająca

Aktualne jak i historyczne teksty z prasy polskiej i niemieckiej stanowiące materiał źródłowy analizowany przez studentów. 

Poza tym: według bieżących potrzeb

 

 

Uwagi

Studentów obowiązuje możliwie jak najwyższa frekwencja na zajęciach. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. W przypadku kolejnych nieobecności zajęcia muszą zostać usprawiedliwione oraz odpracowane. Sposób ich odpracowania (np. wykonanie ćwiczeń kontrolnych, przygotowanie referatu na określony temat) jest indywidualnie uzgadniany z prowadzącym zajęcia.


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 29-05-2019 17:46)