SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka niemieckiego I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka niemieckiego I
Kod przedmiotu 09.1-WH-FGD-PN1- 16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 12
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr Marta Ratajczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka niemieckiego I - Konwersacje - Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka niemieckiego I - Ćwiczenia z tekstem - Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka niemieckiego I - Pisanie kreatywne - Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem modułu jest doskonalenie płynnego posługiwania się językiem niemieckim w zakresie wszystkich sprawności językowych, tj. pisania, czytania, słuchania i mówienia. Studenci pracują nad podniesieniem poziomu technik krytycznej analizy omawianych tekstów przy wykorzystaniu różnych form ćwiczeń sprawdzających globalne i selektywne ich rozumienie oraz rozwijają umiejętność zdobywania, interpretacji oraz samodzielnego wykorzystania i przetwarzania informacji z różnych źródeł. 

Kolejnym celem przedmiotu jest doskonalenie umiejętności swobodnego i precyzyjnego formułowania myśli w języku docelowym zarówno w wypowiedziach ustnych, jak i pisemnych połączonych z przedstawieniem argumentów przy zachowaniu przejrzystej struktury wypowiedzi, aktywnego udziału w dyskusji, parafrazowania, wyrażania własnych poglądów oraz ich obrony w dyskusji w ramach zagadnień realizowanych na danym roku studiów. W pracy nad usprawnianiem umiejętności zarówno ustnego jak i pisemnego wypowiadania się kluczową rolę odgrywa opanowanie przez studentów niezbędnego słownictwa oraz frazeologizmów związanych z omawianymi zagadnieniami. 

W skład modułu wchodzą następujące przedmioty:

 1. Konwersacje,
 2. Ćwiczenia z tekstem
 3. Pisanie kreatywne

 

Zakres trudności tekstów oraz ćwiczeń dopasowany jest do poziomu odpowiedniego dla roku studiów.

Wymagania wstępne

Poziom opanowania języka przynajmniej B2+

Zakres tematyczny

KONWERSACJE

 • Tematyka oraz sytuacje komunikacyjne oscylują wokół szeroko pojętej kultury i nauki, życia społeczno-politycznego oraz gospodarki kraju języka docelowego. Są one dopasowane do potrzeb związanych z koniecznością nabywania poszczególnych sprawności z zakresu komunikacji ustnej;
 • Doskonalenie umiejętności tworzenia określonych form wypowiedzi ustnych zróżnicowanych stylistycznie (oficjalne, poufałe etc.) w zależności od sytuacji komunikacyjnej (wyrażanie opinii i poglądów, wyrażanie upodobań oraz niechęci, argumentowanie, udział w dyskusji); 
 • Techniki pogłębiana i poszerzania zasobów słownictwa i struktur językowych.

 

ĆWICZENIA Z TEKSTEM

 • Rodzaje tekstów:  teksty opisowe, teksty argumentacyjne, tekst specjalistyczny, tekst literacki;
 • Formy redukcji tekstu;
 • Gramatyka tekstu: kompleksowa składnia;
 • Leksyka: zwroty typowe dla danego rodzaju tekstu.  

 

PISANIE

 • Organizacja wypowiedzi pisemnej;
 •  Wybrane techniki pisania kreatywnego;
 •  Wybrane gatunki tekstów z uwzględnieniem ich cech charakterystycznych (stylistyka, kompozycja, perspektywa);
 •  Tworzenie tekstów z cechami typowymi dla danego gatunku;
 •  Rozwijanie tekstów według własnych pomysłów;
 •  Konstruowanie stymulowanych wypowiedzi pisemnych na określony temat.

 

 

 

Metody kształcenia

Opis wyjaśniający, klasyfikujący i uzasadniający; dyskusja panelowa, „za i przeciw”; klasyczna metoda problemowa; mapa mentalna; praca z tekstem, dyskusja na temat przedstawionej w tekście problematyki, praca indywidualna, praca w grupach. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów składowych. Otrzymanie oceny niedostatecznej z którejkolwek z części składowych bloku PNJN skutkuje niezaliczeniem całego modułu. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen części składowych.

Wypowiedzi ustne oraz krótkie prace pisemne.

Zaliczenie przewidzianych kolokwiów, aktywny udział w zajęciach, obecność na zajęciach. 

Literatura podstawowa

KONWERSACJE

Buscha, Anne/ Raven, Susanne/ Szita, Szilvia: Erkundungen. Sprachniveau C1.  Schubert 2013.

Buscha, Anne/ Matz, Juliane/ Raven, Susanne: Entscheidungen. Deutsch als Geschäfts- und Verhandlungssprache für fortgeschrittene Lerner. Schubert 2016.  

Daniels, Albert/ Dengler, Stefanie/ Mautsch, Klaus u.a.: Mittelpunkt neu. Niveau C1. Klett 2013.

Dimter, M.: Textklassenkonzepte heutiger Alltagssprache. Kommunikationssituation, Textfunktion und Textinhalt als Kategorien alltagssprachlicher Textklassifikation. Niemeyer 1981.

Eismann, Volker: Training berufliche Kommunikation: B2-C1. Erfolgreich bei Präsentationen. Cornelsen 2006.  

Koithan, Ute/ Schmitz Helen u.a.: Aspekte neu C1. Klett 2015.

Schatz, Heide: Fertigkeit Sprechen. München 2006.

 

ĆWICZENIA Z TEKSTEM

Adamzik, Kirsten (Hrsg.): Textsorten. Reflexionen und Analysen. Stauffenburg 2000.

Buscha, Anne: Das Oberstufenbuch Deutsch als Frendsprache. Schubert 2005.

Doderer, Ingrid: Fremde Texte lesen. Wege zum Verstehen anderer Kulturen durch Leseförderung im Fremdsprachenunterricht. Iudicium 1991.

Krull, Wilhelm/ Wefelmeyer, Fritz (Hrsg.): Textarbeit - Literarische Texte. 2. Aufl. Iudicium 1989.

Müller, Bern-Dietrich (Hrsg.): Textarbeit - Sachtexte. (Studium DaF, 2) Iudicium 1988.

 

PISANIE KREATYWNE

Adamzik,Kirsten/ Antos, G./ Jakobs, Eva-Maria (Hrsg.): Domänen- und kulturspezifisches Schreiben. Frankfurt/M.: Lang, 1997.

Strank, Wiebke: Da fehlen mir die Worte. Systematischer Wortschatzerwerb für fortgeschrittene Lerner in Deutsch als Fremdsprache. Schubert 2010.

Ballstaedt, Steffen-Peter/ Mandl, Heinz / Schnotz, Wolfgang u.a..: Texte verstehen, Texte gestalten.  Urban und Schwarzenberg 1981.

Ehnert, Helga/ Ehnert, Rolf: Gespräch und Diskussion. Verwirklichen von Sprechabsichten. Lensing 1980.

Günther, Udo: Texte planen - Texte produzieren. Westdeutscher Verlag 1993.

Lieber, Maria / Posset, Jürgen (Hrsg.): Texte schreiben im Germanistik-Studium. Iudicium 1988.

Zuchewicz, Tadeusz: Wissenschaftliches Schreiben im Studium von Deutsch als Fremdsprache. P. Lang 2003.

 

Leksykony, słowniki, artykuły, teksty literackie/ wg bieżących potrzeb.

Literatura uzupełniająca

Wg bieżących potrzeb, każdorazowo ustalana przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-09-2018 18:56)