SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Płeć w dyskursie socjologiczno-kulturoznawczym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Płeć w dyskursie socjologiczno-kulturoznawczym
Kod przedmiotu 09.0-WH-FGD-PDS
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • dr hab. Arletta Szmorhun, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem cyklu zajęć jest zapoznanie studentów z dyskursem naukowym dotyczącym m.in. hierarchii płci, mechanizmów dyskryminacji i wykluczenia społecznego, tożsamości etc. 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 • definicja płci z rozróżnieniem na płeć socjalną i biologiczną
 • płeć a psychoanaliza (Sigmund Freud), dekonstrukcja (Jaques Derrida), analiza dyskursu (Michel Foucault)
 • podstawy teorii Simone de Beauvoir, Luce Irigaray, Judith Butler
 • zakres badawczy: tożsamość, ciało, seksualność,  wiedza, kultura, natura, mit, pamięć, przemoc/władza, polityka
 • propozycje nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, opis wyjaśniający i systematyzujący (prezentacja w power point), dyskusja panelowa, debata „za i przeciw” etc.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Pytania kontrolne sprawdzające stopień opanowania materiału, krótkie statementy/dłuższe wypowiedzi sprawdzające suwerenność wypowiedzi oraz poprawność merytoryczną, obecność na zajęciach i/lub zaliczenie pisemne w postaci kolokwium.

Literatura podstawowa

 1. Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1991.
 2. Schößler, Franziska: Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft. Tübingen: Francke Verlag 2006.
 3. von Braun, Christina/Stephan, Inge (red.): Gender-Studien. Eine Einführung. Stuttgart, Weimar: Metzler Verlag 2006.
 4. von Braun, Christina/Stephan, Inge (red.): Gender@Wissen. Ein Handbuch der Gender-Theorien. Köln, Weimar, Wien: Bohlau Verlag 2005.
 5. Literatura zgodna z propozycjami prowadzącego zajęcia

Literatura uzupełniająca

 1. Lorber, Judith: Gender-Paradoxien. Opladen: Leske+Budrich 2003.
 2. Petersen, Jürgen/Wagner-Egelhaaf, Martina: Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft. Berlin: Schmidt Verlag 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-09-2018 19:08)