SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane aspekty literatury współczesnej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane aspekty literatury współczesnej
Kod przedmiotu 09.2-WH-FGD-LW
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Paweł Wałowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zajęcia z "Wybranych aspektów literatury współczesnej" mają na celu przybliżenie studentom zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej kilku istotnych gatunków literatury popularnej. Chodzi tutaj konkretnie o 5 wybranych sposobów narracji stosowanych powszechnie w prozie czytanej zarówno przez młodzież, jak i dorosłych. ("all age literatur"): Science Fiction, Fantasy, Horror, Thriller oraz Kryminał. 

Studenci będą motywowani do dogłębnej analizy tekstów referencyjnych i systematycznej pracy. Służyć mają temu min. krótkie wystąpienia/referaty, w których prezentowane będą najistotniejsze referencje związane z danym zagadnieniem.

Wiedzą studentów oceniana będzie na podstawie cząstkowych kolokwiów ustnych oraz zaliczenia pisemnego na koniec zajęć.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Zajęcia wpisują się w obszar literaturoznawstwa, które to w tym przypadku jest mocno związane z zagadnieniami kultury popularnej. Odbędą się one wg 5 bloków tematycznych, gdzie każdy blok składa się z tekstów wprowadzająco-analitycznych oraz z konkretnego przykładu prozy z danego gatunku. 

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, praca z tekstem prymarnym oraz sekundarnym,

seminarium, praca w grupach,

burza mózgów, dyskusja,

ćwiczenia laboratoryjne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach, zaliczenie kolokwiów cząstkowych, zaliczenie kolokwium pisemnego na koniec zajęć.

Literatura podstawowa

1) Wybrana powieść "SF" Andreasa Eschbacha

2) Wybrana powieść "Fantasy" Wolfganga Hohlbeina

3) Wybrany "Horror" Andreasa Grubera lub Michaela Knoke

4) Wybrany "Thriller" Sebastiana Fitzka

5) Wybrany "Kryminał" Wolfa Haasa lub Bernharda Schlinka 

Literatura uzupełniająca

1) D, Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań, Zysk i S-ka 1998.

2) U, Abraham, Fantastik in Literatur und Film. Eine Einführung für Schule und Hochschule, Berlin, Erich Schmidt Verlag 2012.

3) J, Vogt (Hg.), Der Kriminalroman. Poetik, Theorie, Geschichte, München, Fink 1998.

4) E, Bartos (Hg.), Literatura popularna. Katowice. Wyd. Uniw. Śląskiego 2013.

 + udostępnione przez prowadzącego wybrane artykuły i/lub fragmenty monografii naukowych

 

 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 29-05-2019 18:25)