SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria i metodyka postępowania korekcyjno-kompensacyjnego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria i metodyka postępowania korekcyjno-kompensacyjnego
Kod przedmiotu 16.1-WL-P-WFiGKK-TiMPKK
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
Profil praktyczny
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Ewa Skorupka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10 0,67 Egzamin
Ćwiczenia - - 15 1 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z metodyką postępowania korekcyjno-kompensacyjnego, organizacją i planowaniem procesu korekcyjnego (diagnoza, ordynacja, kontrola); dobór ćwiczeń, metod i form pracy w zależności od rodzaju i zaawansowania wady postawy ciała oraz stanu zdrowia i wieku dziecka; kształtowanie właściwych postaw w stosunku do osób o różnym poziomie rozwoju psychomotorycznego.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu teorii i metodyki wychowania fizycznego, anatomii człowieka, rozwoju fizycznego.

Zakres tematyczny

Treści wykładów: Teoria i metodyka postępowania korekcyjno-kompensacyjnego, metody i formy pracy z zaburzeniami statyki ciała, trójtorowość metod usprawniania korekcyjnego, fazy reedukacji posturalnej, systematyka stosowanych ćwiczeń i pozycji. Tok, konspekt lekcji gimnastyki kompensacyjno – korekcyjnej. Wybrane metody stosowane w gimnastyce kompensacyjno – korekcyjnej. Profilaktyka zaburzeń postawy ciała, zasady ergonomii w miejscu pracy i wypoczynku ucznia.

Treści ćwiczeń: Systematyka pozycji i ćwiczeń korekcyjnych, fazy reedukacji posturalnej – przykłady ćwiczeń z wykorzystaniem zasad propriocepcji, stretchingu, jogi, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, zabawy i gry korekcyjne, ćwiczenia korygujące ustawienie miednicy, toki lekcyjne stosowane podczas zajęć gimnastyki korekcyjne, lekcja wychowania fizycznego z elementami korekcyjnymi. Wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej: plecy wklęsłe, okrągłe, choroba Scheuermanna, plecy okrągło- wklęsłe, plecy płaskie – postępowanie korekcyjno-kompensacyjne. Zniekształcenia klatki piersiowej i zniekształcenia i wady w obrębie stóp: postępowanie usprawniające i profilaktyczne. Skolioza: podział, etiologia, patobiomechanika, leczenie i usprawnianie. Praktyczne wykorzystanie zasad profilaktyki zaburzeń postawy ciała, ćwiczenia przyjmowania prawidłowej pozycji siedzącej, ochrona kręgosłupa w czasie pracy fizycznej i wypoczynku tzw. szkoła zdrowych pleców (metoda Spiralnej Stabilizacji Kręgosłupa, Metoda Pilates Core Stability).

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, metoda poglądowa, metoda analityczna, dyskusja problemowa, samodzielne opracowywanie materiałów metodycznych.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady z przedmiotu kończą się egzaminem w formie pisemnej zgodnym z podanymi kryteriami – test z progami punktowymi. Ćwiczenia kończą się zaliczeniem. Metodami weryfikacji efektów kształcenia są: test z progami punktowymi, testy umiejętności praktycznych, ocena projektu-konspekt lekcji. Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu.

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna wszystkich form przewidzianych do realizacji przedmiotu. Wyniki średniej arytmetycznej ustala się zgodnie z zasadą: średnia 3,25 stanowi ocenę końcową 3,5; średnia 3,75 stanowi ocenę końcową 4,0; średnia 4,25 stanowi ocenę końcową 4,5; średnia 4,75 stanowi ocenę końcową 5,0.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) - 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) - 50
Łącznie - 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego - 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego - 2
Łącznie - 3

Literatura podstawowa

 1. Bogdanowicz i in.  Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. WSiP, Warszawa, 1997
 2. Bondarowicz M. Owczarek S., Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej, Warszawa, WSiP, 1997
 3. Grabara M. Joga jako odpowiednia dla każdego forma ćwiczeń ruchowych. Turystyka i Rekreacja. 2009; 5: 92-98
 4. Karkosz K.,Gimnastyka. Systematyka, technika i metodyka wybranych ćwiczeń. Wyd. AWF, Wrocław, 2002
 5. Kasperczyk T. Wady postawy ciała - diagnostyka i leczenie. Wyd. „Kasper”, Kraków, 2004
 6. Kempf H.D. Fischer J.,Szkoła kręgosłupa – ćwiczenia dla dzieci. Wyd.„Vocatio”, Warszawa, 1999
 7. Owczarek S., Atlas ćwiczeń korekcyjnych. WSiP, Warszawa, 2009
 8. Palica D. Joga w wychowaniu fizycznym. Wychowanie fizyczne i zdrowotne. 2007: 4, 16-18
 9. Plichcińska M. Wskazówki dla środowiska nauczania i wychowania w zakresie działań zapobiegających wadom postawy u dzieci i młodzieży. Ośrodek Rozwoju  Edukacji. 2014
 10. Romanowska A. Wychowanie do postępowania korekcyjnego, Płock, 2011
 11. Starrett K. Skazany na biurko. Postaw się siedzącemu światu. Galaktyka, 2016
 12. Stryła W. Pogorzała A.M. Ćwiczenia propriocepcji w rehabilitacji. PZWL 2014
 13. Teml H. Relaks w nauczaniu. WSiP, Warszawa, 1997
 14. Wilczyński J.Boczne skrzywienie kręgosłupa. Cz. I, II. Wszechnica Świętokrzyska, Kielce, 2000.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ewa Skorupka (ostatnia modyfikacja: 30-07-2018 07:24)