SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody pracy służb BHP - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody pracy służb BHP
Kod przedmiotu 06.9-BHP-PODYPL-13_16W_pNadGen1C4FU
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 9
(w tym jako e-learning)
0,6
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z problematyką pracy zawodowej służby bhp.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu prawnej ochrony pracy, podstaw zarządzania.

Zakres tematyczny

Zasady ogólne organizowania służby bhp w zakładzie pracy. Uprawnienia pracownika zakładowej służby bhp. Podstawowe zadania i obowiązki służby bhp. Metody pracy służby bhp. Kontrola przestrzegania przepisów i zasad bhp. Analiza stanu bhp. Prowadzenie rejestrów i dokumentacji. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych. Współpraca służby bhp z pracodawcą i innymi komórkami firmy. Współpraca z jednostkami spoza zakładu pracy. Profilaktyka ogólna bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgłaszanie i przedstawianie wniosków pracodawcy w zakresie wymagań bhp, oraz ergonomii na stanowiskach pracy. Uczestnictwo służby bhp w przygotowywaniu instrukcji bhp. Uczestnictwo służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego. Uczestnictwo służby bhp w postępowaniu i dokumentowaniu wypadków. Problematyka wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu BHP. Organizacja szkoleń wstępnych i ogólnych w zakresie BHP oraz popularyzacja bezpieczeństwa i higieny pracy.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny i wykład przeglądowy z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych.

Ćwiczenia: ćwiczenia laboratoryjne, problemowe, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – kolokwium pisemne (min 51% na pozytywne zaliczenia)

Laboratorium: zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych i pracy kontrolnej na oceny pozytywne

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen z laboratorium i wykładu.

Literatura podstawowa

1.      Dołęgowski B., Janczała S., Praktyczny poradnik dla służb BHP. Wyd. ODiDK, Gdańsk 2007.

2.      Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej, Warszawa 2008.

3.      Koradecka D., Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. CIOP, Warszawa 2000.

4.      Kodeks Pracy. Ujednolicony tekst ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., ze zmianami.

5.      Mikulski R., Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy. CIOP, Warszawa 1999.

6.      Rospond H., Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Wyd. Ośr. Szkol. PIP im. Prof. J. Rosnera, Wrocław 2005.

7.      Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

8.      Ślęzak J., Ochrona pracy. Poradnik dla służb BHP. Wyd. Tarbonus, Kraków 2008.

9.      Wieczorek S., Żukowski P., Organizacja bezpiecznej pracy. Wyd. Tarbonus, Kraków 2008.

10.   22 _Zadania Służby BHP, Praca zbiorowa. Wyd. ATEST 2010.

Literatura uzupełniająca

1.      Rybakowski M., Stebila J., (red.), Wybrane problemy środowiska pracy i gospodarki., Wyd. Naukowe PTP, Zielona Góra 2010.

2.      Rybakowski M. (red.), Bezpieczeństwo człowieka; Konteksty i dylematy. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007.

3.      Czasopisma: ATEST, Bezpieczeństwo Pracy, Inspektor Pracy, Przyjaciel Przy Pracy,     Serwis BHP, Służba pracownicza, Specjalista ds. BHP.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grzegorz Dudarski (ostatnia modyfikacja: 12-12-2018 22:41)