SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pracownia projektowo-wdrożeniowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pracownia projektowo-wdrożeniowa
Kod przedmiotu 06.9-BHP-PODYPL-18_16L_pNadGenMKVOF
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium - - 20
(w tym jako e-learning)
1,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z metodologicznymi zasadami uprawiania badań.

Wymagania wstępne

Podstawy metodologii badań.

Zakres tematyczny

Metody kształcenia

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

przedstawienie zebranych materiałów i dokonanej ich analizy. Podstawą zaliczenia jest pozytywna ocena z wygłoszonych referatów (prezentacji), stuprocentowa obecność oraz widoczna aktywność na zajęciach.

Literatura podstawowa

  1. Gnitecki J., Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej, Zielona Góra 1993.
  2. Leszek W., Badania empiryczne, Radom 1997.
  3. Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2007.
  4. Nowaczyk Cz., Podstawy metod statystycznych dla pedagogów, Warszawa-Poznań 1985.
  5. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

  1. Dutkiewicz W., Praca magisterska. Przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki, Kielce 1996.
  2. Skorny Z., Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, Warszawa 1984.
  3. Zaczyński W., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grzegorz Dudarski (ostatnia modyfikacja: 12-12-2018 22:45)