SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia pracy, socjologia pracy i pedagogika pracy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia pracy, socjologia pracy i pedagogika pracy
Kod przedmiotu 06.9-BHP-PODYPL-16_16Ć_pNadGen5D771
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 4
(w tym jako e-learning)
0,27
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Wykład - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z problemami współczesnego zakładu pracy oraz sposobami ich minimalizacji i/lub eliminacji.

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

Praca zawodowa i jej znaczenie w życiu jednostki (kultura pracy, podmiotowość pracownika, kształcenie zawodowe, kariera zawodowa). Zakład pracy jako system (funkcje i struktura zakładu, kompetencje pracowników). Człowiek w środowisku pracy (etyka zawodowa, komunikowanie się w środowisku pracy). Relacje osobowe w zakładzie pracy (pracownicy zakładu, integracja i dezintegracja zespołów pracowniczych, pomoc pracownikom mającym problemy w środowisku pracy). Wybrane społeczne problemy zakładu pracy (np. konflikty, ocena pracownicza, system nagród i kar) oraz problemy pozazawodowe (bezrobocie, poszukiwanie zatrudnienia, czas wolny pracowników, patologie społeczne). Kultura osobista w środowisku pracy.

Metody kształcenia

Wykład: konwencjonalny, pokaz, demonstracja

Ćwiczenia: ćwiczenia, ćwiczenia praktyczne, metoda projektu, dyskusja problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczany jest w formie pisemnego kolokwium (min 51% na pozytywne zaliczenie).

Ćwiczenia: na podstawie ocenionych projektów i sprawdzianów.

Ocena końcowa: średnia arytmetyczna ocen wykładu i ćwiczeń

Literatura podstawowa

1.     Czapka M. (red.), Psychospołeczne i pedagogiczne uwarunkowania pracy, Bytom 2005.

2.     Karney J. E., Psychopedagogika pracy, Warszawa 2007.

3.     Paszkowicz M.A., Hrynenko A., Pietrulewicz B. (red.), Człowiek, społeczeństwo, gospodarka, tom 1, 2, Zielona Góra 2014, 2015.

4.     Problemy Profesjologii – półrocznik.

5.     Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, Bydgoszcz 2000.

6.     Wołk Z., Kultura pracy, Sulechów 2000.

7.     Wołk Z., Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Radom 2009.

Literatura uzupełniająca

1.     Czarnecki K., Pietrulewicz B. (red.), Leksykon profesjologiczny, Sosnowiec 2010.

2.     Nowacki T., Leksykon pedagogiki pracy, Radom 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Grzegorz Dudarski (ostatnia modyfikacja: 12-12-2018 22:48)