SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Studium przypadku w neurologopedii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Studium przypadku w neurologopedii
Kod przedmiotu 12.9-WL-PODN-SPWN
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Neurologopedia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 20 1,33 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Doskonalenie umiejętności projektowania działań związanych z zadaniami zawodowymi neurologopedów.

Wymagania wstępne

Podstawy logopedii.

Zakres tematyczny

Studium przypadku jako metoda badawcza. Przykłady studium przypadków w neurologopedii. Przeprowadzenie trzech diagnoz neurologicznych – dziecko w okresie prelingwalnym, osoba w okresie lingwalnym lub postlingwalnym, osoba dorosła z zaburzoną zdolnością komunikacyjną w wyniku uszkodzenia i/lub dysfunkcji układu nerwowego). Opracowanie trzech przypadków neurologopedycznych – zaprojektowanie terapii z uwzględnieniem wyników własnej diagnozy neurologopedycznej oraz wykonanych przez innych specjalistów.

Metody kształcenia

Ćwiczenia – studium przypadku, prezentacja, praca ze źródłami, praca indywidualna i w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – średnia ocena z prac pisemnych (studium przypadku).

Literatura podstawowa

Pozycje każdorazowo ustalane i podawane przez prowadzącego zajęcia.

Literatura uzupełniająca

Pozycje każdorazowo ustalane i podawane przez prowadzącego zajęcia.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ewa Skorek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-09-2019 19:39)