SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Język polskich piosenek i pieśni jako źródło wiedzy o kulturze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Język polskich piosenek i pieśni jako źródło wiedzy o kulturze
Kod przedmiotu 09.0-WH-FiP-FP-B-Ć-S12_genLR8JV
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Joanna Gorzelana, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem przedmiotu jest kształtowanie postawy wnikliwego odbiorcy tekstów pieśni i piosenek polskich. Uświadomienie związku między tekstami a kulturą w jakiej powstały i są wykonywane.   

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Teksty pieśni i piosenek i ich meliczne cechy;
 2. Teksty patriotyczne – ich funkcja dawniej i dziś;
 3. Teksty religijne na przykładzie kolęd - najstarszych śpiewanych do dziś pieśni;
 4. Piosenki zołnierskie i wojskowe;
 5. Piosenki turystyczne i harcerskie;
 6. Szanty;
 7. Disco-polo;
 8. Piosenki ludowe i ich mądrość;
 9. Wulgaryzacja języka piosenek – na przykładzie wybranych piosenek rokowych;
 10. Piosenka o nicym czy o wszystkim ? -–tematyka piosenek współczesnych (uczucia, refleksje, codzienność i wydarzenia szczególne).

Metody kształcenia

Wykład, praca z tekstem, dyskusja, prezentacja;

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestniczenie w zajęciach: przedstawienie referatu  i przedstawienie prezentacji na wybrany przez siebie temat;

Literatura podstawowa

J.Bartmiński, O języku folkloru, Wrocław 1974.

M.Dłuska, Wiersz meliczny, wiersz ludowy, „Pamiętnik Literacki” 1954, z.2, s.473-502.

Głosy zza muru : wiersze i piosenki z obozów dla internowanych (grudzień '81 - listopada '82), Warszawa "W", 1984.

Hymny i pieśni polskie, wybór A. Żmuda, Warszawa-Rzeszów 2009.

F.Sielicki, Co śpiewali kościuszkowcy i czym radowali dusze (folkloru pierwszej dywizji WP), Wrocław 1995.

M.Wojtak, Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne, Tarnów 2011.

H.Zgółkowa, Miny na pokaz, czyny za grosz…” o tekstach polskiego rocka [w:] Język zwierciadłem kultury czyli nasza codzienna polszczyzna, red. H.Zgółkowa, Poznań 1988, s.69-83.

H.Zgółkowa, K.Szymoniak, „Słowa chore od słów” czyli polscy rockmani o języku [w:] Język zwierciadłem kultury czyli nasza codzienna polszczyzna, red. H.Zgółkowa, Poznań 1988 s.84-97.

Literatura uzupełniająca

K.Gajda, Jacek Kaczmarski – poeta tradycyjny „Polonistyka” 2005, nr 3, s. 34-38.

P.Gajda, Konwencjonalność tekstów współczesnej piosenki estradowej. Analiza syntaktyczna [w:] Język a kultura. t.23: Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej, red. A.Burzyńska, Wrocław 2012.

K.Ożóg, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku, wyd III, Rzeszów 2011.

J.Poprawa, Zaśpiewać na barykadzie młodości, Warszawa 1984.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Joanna Gorzelana, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-03-2019 08:32)