SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie rozwojem zrównoważonym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie rozwojem zrównoważonym
Kod przedmiotu 14.8-WZ-LogP-ZRZ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Monika Michalska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat determinantów wdrażania rozwoju zrównoważonego (trwałego, samopodtrzymującego się) jako wyzwania dla obecnych i przyszłych pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Program wykładów:

Geneza i definicja pojęcia rozwój zrównoważony (ekorozwój, samopodtrzymujący się, trwały rozwój). Koncepcja rozwoju zrównoważonego a wzrost gospodarczy. Gospodarka konsumpcja zrównoważona. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Wyzwania stawiane organizacjom XXI wieku w kontekście zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym jak również krajowym i globalnym. Zintegrowana Polityka Produktowa (ZPP) i jej zasady – myślenie w kategoriach cyklu życia (LCA). Odpowiedzialność producenta za wyrób – zrównoważona produkcja i konsumpcja.

Program ćwiczeń audytoryjnych (laboratorium):

Program ćwiczeń audytoryjnych: Rozwój zrównoważony w praktyce, metodologia LCA zdefiniowana w normach ISO 14040x; Problematyka eko-etykietowanie produktów, zapoznanie się zasadami prowadzenia procedury ekologicznej oceny cyklu życia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Metody kształcenia

Metody podające: wykład konwencjonalny

Metody poszukujące: zajęcia realizowane są w trybie stacjonarnym i/lub zdalnym, z wykorzystaniem pracy w grupach projektowych

 

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia

Podstawowym warunkiem uzyskania wpisu jest obecność na zajęciach. Studenci zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestniczenia w wykładach i laboratoriach. W przypadku nieobecności wynikłych z ważnych przyczyn należy uzgodnić z prowadzącym sposób odrobienia zaległego laboratorium.

Wykład: Egzamin ma postać ustną lub pisemną, uzyskanie pozytywnej oceny wymaga udzielenia przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte.

Laboratorium: Warunkiem zaliczenia laboratorium jest zrealizowanie wszystkich zadań projektowych oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium ustnego lub pisemnego, którego celem jest sprawdzenie teoretycznej wiedzy studenta związanej z realizowanymi zadaniami projektowymi.

Kolokwium realizowane jest na zasadzie testu wyboru wielokrotnego lub kolokwium z pytaniami otwartymi w formie ustnej lub pisemnej określonej przez prowadzącego.

Pozytywną ocenę otrzymuje student, który odpowiedział poprawnie na co najmniej 60% pytań. Projekty w postaci pisemnej realizowane są w grupach 2-5 osobowych.

Podstawą ustalenia oceny końcowej jest średnia ważona z udziałem 60% oceny z egzaminu oraz 40% oceny z ćwiczeń. Średnią ważoną zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Ocena końcowa ustalona jest na podstawie średniej ważonej zgodnie z zasadą: od 3,0 do 3,24 – dostateczny, od 3,25 do 3,74 – dostateczny plus, od 3,75 do 4,24 – dobry, od 4,25 do 4,74 – dobry plus, od 4,75 – bardzo dobry.

Literatura podstawowa

 1. Adamczyk W., Ekologia Wyrobów, PWE, Warszawa 2004,
 2. Berdo J., Zrównoważony rozwój: w stronę życia w harmonii z przyrodą, Earth Conservation, Sopot 2006.
 3. Borys T. (red.), Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, tom 1-4, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2010,
 4. Burchard-Dziubińska M., Drzazga D., Rzeńca A., Zrównoważony rozwój naturalny wybór, Wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014,
 5. Janasz W., Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, Wyd. Difin, 2011.
 6. Kozłowski S., Zrównoważony rozwój – program na jutro, Abrys, Poznań-Warszawa 2008.
 7. Pindór T. (red.), Proces wdrażania rozwoju zrównoważonego w przedsiębiorstwie, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
 8. Sandner J., Zrównoważony rozwój szansą dla ludzkości, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009.

Literatura uzupełniająca

 1. Borys T. (red.), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wyd. Ekonomia i Środowisko,Warszawa-Białystok 2005,
 2. Gruszka A., Niegowska E., Zarządzanie Środowiskowe. Komentarz do norm serii 14000, PKN, Warszawa 2007.
 3. Kozłowski S., Ekorozwój. Wymagania XXI wieku, PWN, Warszawa 2000.
 4. Pęski W., Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warszawa 1999.
 5. Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Wyd. Zysk i s-ka, 2010.
 6. Zarębska J., Ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami opakowaniowymi w województwie lubuskim, Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013.
 7. Zarębska J., Recykling jako źródło surowców, [W:] Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych, red. J. Kulczycka, E. Pietrzyk-Sokulska, H. Wirth, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2011, s. 65-75.
 8.  Norma PN-EN ISO14040.

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 20-04-2020 11:53)