SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Społeczna odpowiedzialność biznesu w logistyce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Społeczna odpowiedzialność biznesu w logistyce
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogD-SOBwL
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Szudra
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowych zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu w logistyce oraz informacji dotyczących obszarów zainteresowań i przyjętych modeli społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR - Corporate Social Responsibility). Koncepcja oraz obszary zainteresowań CSR. Modele CSR. CSR a zasady etyczne, prawa pracowników i człowieka. CSR a otoczenie społeczne i środowisko naturalne. Etyczne aspekty społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w ujęciu lokalnym i globalnym. Wpływ logistyki na środowisko przyrodnicze i społeczne. Zielona logistyka. Możliwości zaangażowania społecznej odpowiedzialności biznesu w branży logistycznej.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda przypadków, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia projektu jest opracowanie i przedstawienie projektu na wybrany temat związany ze społeczną odpowiedzialnością biznesu przy wykorzystaniu podstawowych zagadnień teoretycznych przedstawionych na wykładzie oraz przykładów praktycznych. Ocena  i obrona przez studenta sprawozdania z realizacji projektu.

Warunkiem zaliczenia wykładów  jest ustna prezentacja przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie wraz ze znajomością zagadnień teoretycznych przedstawionych na wykładzie. Wynik egzaminu stanowić będzie ocenę wiedzy i umiejętności.

Na ocenę końcową składa się ocena z wykładu (50%) i ocena z projektu (50%).

Literatura podstawowa

  1. Bąk M., Kulawczuk P. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, IBnDiPP, Warszawa 2008 [publikacja dostępna elektronicznie: http://iped.pl/pliki/publikacje/fair_play_podrecznik_2008.pdf]
  2. Coyle J.J., Bardi E.J., Langrey Jr. J.C., Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002. 
  3. Karwacka G., Koncepcja społecznej odpowiedzialności w logistyce, http://www.innowrota.pl/sites/default/files/images/G.Karwacka_2.pdf.  
  4. Paliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2008.
  5. Smith N.C., Lennsen G., Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca

  1. Ćwik N., Grzybek M., Saracyn B. (Red.), 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu,  Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2012.
  2. Jackson J., Biznes i moralność, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  3. Raport: Odpowiedzialny Biznes w Polsce – dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2012.
  4. Szudra P., Huk K., Aspekt środowiskowy w logistyce miejskiej w kontekście koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 12.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 20:22)