SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Ekonomia międzynarodowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Ekonomia międzynarodowa
Kod przedmiotu 14.3-WZ-LogD-EM
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Zbigniew Binek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym celem przedmiotu jest przedstawienie zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów ekonomii międzynarodowej, stosunków gospodarczych (modele, metody, instrumenty, poglądy ekonomistów) oraz współczesnych wzorców wymiany międzynarodowej i związanej z nimi polityki ekonomicznej, a także jej skutków. Celem praktycznym jest kształtowanie wśród studentów wrażliwości na uwarunkowania   instytucjonalne i rolę  instytucji w koordynacji międzynarodowej wymiany oraz umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

WykładGlobalizacja i problemy współczesnego świata Ekonomiczno-teoretyczne podstawy i modele wymiany międzynarodowej. Przepływy kapitału, usług i towarów. Międzynarodowe stosunki finansowe.  Inwestycje portfelowe i bezpośrednie inwestycje  zagraniczne. Internacjonalizacja przedsiębiorstw i gospodarki. Korporacje transnarodowe. Międzynarodowa integracja gospodarcza. Bilans płatniczy. Międzynarodowe systemy i rynki walutowe

Ćwiczenia: Klasyczne i współczesne teorie wymiany międzynarodowej. Rola i wpływ handlu zagranicznego na wielkość i strukturę DN. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji i międzynarodowy handel towarami i usługami. Polityka handlowa – narzędzia i ich zastosowanie w handlu międzynarodowym. Polityka kursowa i kurs walutowy. Polityka handlowa w krajach rozwijających się i w krajach wysoko uprzemysłowionych. 

Metody kształcenia

W ramach wykładu: wykład konwencjonalny z wykorzystaniem metody wizualizacji (rzutnik pisma, rzutnik multimedialny), zaś w ramach ćwiczeń: klasyczna metoda problemowa, dyskusja, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu pisemnego testowego składającego się z pytań wielokrotnego wyboru obejmujących zagadnienia omawiane na wykładzie. Egzamin zostaje zaliczony wówczas gdy student uzyska wymagane minimum punktów, tj. 55 procent.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium w postaci testu jednokrotnego wyboru i uzupełnień. Test składać się będzie z 15-20 pytań, a wymagane minimum do zaliczenia testu to uzyskanie 55 proc. Pozytywnych odpowiedzi. Ponadto na wybranych zajęciach studenci będą mieli za zadanie przygotować w grupach 3-4 osobowych prezentację wybranych zagadnień omawianych na ćwiczeniach, które następnie będą oceniane przez prowadzącego pod kątem zawartości merytorycznej, sposobu przedstawienia zagadnienia, a także współpracy członków zespołów. Oceniane będzie także uczestnictwo studenta w dyskusjach podczas ćwiczeń.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen zaliczeniowych z wykładu i ćwiczeń

Literatura podstawowa

 1. Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2008.
 2. Budnikowski A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 3. Krugman P. R., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa, PWN, Warszawa 2007.
 4. Rymarczyk J.( red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010.
 5. Świerkocki J., Zarys ekonomii międzynarodowej, PWE, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

 

 1. Binek Z., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a wprowadzenie euro w Polsce, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009.
 2. Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006.
 3. Łaźniewska E., Deszczyński P. (red.), Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, PWN, Warszawa 2012.
 4. Oleksiuk A., Vashchenko M., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Gospodarcze wyzwania XXI wieku, Wyd. Key Text, Warszawa 2010.
 5. Skawińska E. (red.), Międzynarodowe stosunki gospodarcze (wybrane zagadnienia), Wyd. Politechnika Poznańska, Poznań 2010.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 10-05-2019 21:14)