SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Analiza efektywności sieci - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Analiza efektywności sieci
Kod przedmiotu 04.9-WZ-LogD-AES
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Logistyka
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w podstawowe umiejętności w zakresie skutecznego zarządzania relacjami w sieci międzyorganizacyjnej.

Wymagania wstępne

Mikroekonomia. Zarządzanie.

Zakres tematyczny

Istota sieci międzyroganizacyjnych. Typologie sieci ze względu na formy organizacyjne, łańcuch wartości, poziom umiędzynarodowienia, cel i inne. Elementy sieci i ich konfiguracja. Pojęcie efektywności sieci. Wymiary sieci i ich rola w pomiarze efektywności. Zasoby sieci. Problem apropriacji w sieci. Jakość relacji jako kryterium efektywności sieci. Koszty transakcyjne jak kryterium efektywności.Renta ekonomiczna jako kryterium efektywności sieci na poziomie strategicznym.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny z elementami wykładu konwersatoryjnego. Analiza przypadków. Metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma zaliczenia wykładu: kolokwium pisemne.

Forma zaliczenia ćwiczeń: aktywność na zajęciach i ocena za projekt.

Literatura podstawowa

1. Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.) (2012), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Beck.

2. Czakon W. (2012), Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

3. Czakon W. (2007), Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.

4. Łobos K. (red.) (2017), Podstawy kształtowania efektywności przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.

 

 

Literatura uzupełniająca

1. Stańczyk-Hugiet E. (2013), Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.

2. Przedsiębiorstwo partnerskie (2004), red. M. Romanowska, M. Trocki, Wydawnictwo SGH, Warszawa.

3. Kramarz M. (2012), Strategie adaptacyjne przedsiębiorstw flagowych sieci dystrybucji z odroczona produkcją. Dystrybucja wyrobów hutniczych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2019 23:00)