SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie strategiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne
Kod przedmiotu 04.0-WZ-BezD-ZS
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem nauczania przedmiotu jest poznanie procesów  analizy  strategicznej,  planowania  strategicznego  i  implementacji strategii; stosowanie metod analizy strategicznej, planowania strategicznego i implementacji strategii do rozwiązania problemów zarządzania organizacją.

 

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Wykład: Istota strategii i zarządzania strategicznego. Szkoły i nurty zarządzania strategicznego; Poziomy  i  rodzaje  strategii.  Globalny i  lokalny kontekst strategii; Proces  formułowania strategii;  Wizja,  misja  i  cele  strategiczne  organizacji;  Konkurencyjność   a  przewaga  konkurencyjna organizacji;  Metody  analizy  strategicznej otoczenia organizacji; Elementy strategicznej analizy sektora; Metody planowania strategicznego; Implementacja strategii; Alianse strategiczne (alians strategiczny, fuzje przedsiębiorstw).

Ćwiczenia: Istota strategii i zarządzania strategicznego; Szkoły i nurty zarządzania strategicznego; Poziomy i rodzaje strategii; Zastosowanie metod: analizy strategicznej, planowania strategicznego, implementacji strategii.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, metoda przypadków, praca w grupach, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – egzamin, ćwiczenia – zaliczenie z oceną.

Warunkiem zaliczenia wykładu jest pozytywna ocena z egzaminu z zagadnień teoretycznych przedstawionych na wykładzie. Egzamin pisemny  składa się z  trzech pytań  wybranych przez egzaminującego z listy obowiązującej na egzamin. Studenci otrzymują pytania na miesiąc przed terminem egzaminu. Warunkiem zaliczenia wykładu jest poprawna odpowiedź na 50% pytań.

Warunkiem zaliczenia na ocenę ćwiczeń jest pozytywne zaliczenie projektu, prezentacji i dwóch zadań. Wynik ćwiczeń stanowić będzie ocenę wiedzy i umiejętności. Na ocenę końcową składa się ocena z projektu (60%), aktywność na zajęciach (20%) oraz ocena prezentacji (20%).

Ocena końcowa przedmiotu to średnia arytmetyczna oceny z ćwiczeń (50%) i wykładu (50%).

Literatura podstawowa

1.    Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.

2.      Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2008.

3.      Morgan M., Levitt R.E., Malek W., Skuteczne wdrażanie strategii, PWN, Warszawa 2010.

4.      Obłój K., Strategia organizacji, w poszukiwaniu stałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.

5.      Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi strategicznej, PWE, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

1.      Kaplan R. S., Horton D. P., Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2007.

2.      Łobejko S., Pierścionek Z. (red), Zarządzanie strategiczne w praktyce polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.

3.      Penc-Pietrzak I., Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcje i zastosowania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003.

4.      Romanowska M., Wachowiak P. (red.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Renata Maciejewska (ostatnia modyfikacja: 28-04-2019 18:21)