SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Tworzenie zespołów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Tworzenie zespołów
Kod przedmiotu 04.0-WZ-BezD- TZ
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Bezpieczeństwo publiczne
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Bartosz Seiler
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze znaczeniem efektywnych zespołów pracowniczych we współczesnym świecie; przekazanie wiedzy dotyczącej istoty funkcjonowania zespołów, ich struktur i procesów w nich zachodzącymi, jak również możliwości przekształcania grup w zespoły.

Celem przedmiotu jest również rozwijanie osobistych kompetencji studentów związanych ze współdziałaniem i pracą zespołową, a także umiejętności związanych z budowaniem i kształtowaniem efektywnych zespołów

Wymagania wstępne

Zaliczenie na ocenę minimum dostateczną z przedmiotu socjologia realizowanego w semestrze I

Zakres tematyczny

Projekt: Pojęcie zespołu, różnice między grupą a zespołem oraz cechy efektywnych zespołów; elementy struktury zespołów-cele, normy zespołowe, role grupowe; fazy rozwoju zespołów; procesy zachodzące w zespołach oraz kształtowanie współpracy; integracja zespołu w oparciu o wzajemne poznanie, efektywne komunikowanie się, budowanie zaufania i współpracę; kształtowanie współpracy w zespole;  elementy struktury zespołu i procesy w nim zachodzące oraz ich wpływ na powstawanie zjawiska synergii; kierowanie zespołem pracowniczym

Metody kształcenia

Projekt: praca w grupach, ćwiczenia warsztatowe w oparciu o zadania scenariuszowe, metoda dramy, dyskusja grupowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest: obecność i aktywność studenta na zajęciach, wykonanie projektu oraz zaliczenie na ocenę pozytywną kolokwium; lista pytań z zakresem tematycznym zostanie przesłana studentom z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania otwarte z progami punktowymi, studenci udzielają odpowiedzi na 4 pytania wybrane przez prowadzącego; progi punktowe dla poszczególnych ocen z egzaminu: 8-7,5 punktów – 5,0; 7 punktów – 4,5; 6,5 – 6,0 punktów – 4,0; 5,5 punktów – 3,5; 5,0 – 4,5 punktów – 3,0.

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

  1. Obecność i aktywny udział w ćwiczeniach (40%): studenci zobowiązani są do aktywnego
    i systematycznego uczestnictwa w zajęciach. W przypadku nieobecności wynikłych
    z ważnych przyczyn należy uzgodnić z prowadzącym sposób odrobienia zaległych ćwiczeń. W celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach student przedstawia stosowne zaświadczenie w ciągu 7 dni. Ocena będzie odbywała się poprzez systematyczną obserwację wykonania zadań przewidzianych programem ćwiczeń oraz aktywnego udział w zajęciach;
  2. Ocena z kolokwium zaliczeniowego (60%): kolokwium obejmie swoją treścią tematy realizowane podczas wykładów oraz ćwiczeń; lista pytań z zakresem tematycznym zostanie przesłana studentom z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania otwarte z progami punktowymi, studenci udzielają odpowiedzi na 4 pytania wybrane przez prowadzącego; progi punktowe dla poszczególnych ocen z kolokwium: 8-7,5 punktów – 5,0; 7 punktów – 4,5; 6,5 – 6,0 punktów – 4,0; 5,5 punktów – 3,5; 5,0 – 4,5 punktów – 3,0.

Literatura podstawowa

1. Aneona D., Bresmen H., Zespoły X. Jak budować zespoły, które odnoszą sukces, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków, 2009

2. Belbin M. R., Twoja rola w zespole, GWP, Gdańsk, 2008

3. Mackin D., Budowanie zespołu; zestaw narzędzi, Rebis, Poznań, 2011

4. Miller D., Zespoły, PWE, Warszawa, 2010

Literatura uzupełniająca

  1. Proctor T., Twórcze rozwiązywanie problemów, GWP, Gdańsk, 2003
  2. Wachowiak P., Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K., Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Bartosz Seiler (ostatnia modyfikacja: 24-04-2019 12:04)