SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kierowanie i dowodzenie w systemach bezpieczeństwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kierowanie i dowodzenie w systemach bezpieczeństwa
Kod przedmiotu 14.1-WZ-BezD-KDSB
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Bezpieczeństwo publiczne
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Jarosław Siuda
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie z problematyką z zakresu istoty kierowania i dowodzenia w rodzajach służb i wojsk w systemach bezpieczeństwa narodowego oraz kształtowanie umiejętności praktycznych przygotowujących do wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej. Student powinien znać elementy technicznego i informatycznego kierowania i dowodzenia w SZ RP, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej wraz ich wzajemnymi powiązaniami. 

Wymagania wstępne

Uzyskane zaliczenia na minimum ocenę dostateczną z przedmiotu Systemy Bezpieczeństwa Narodowego.

Zakres tematyczny

Wykład: władza, wymiary władzy, autorytet jako źródło władzy, istota kierowania, dowodzenia – terminologia i definicje, teoretyczne podstawy procesu podejmowania decyzji, zasady dowodzenia, cykle działań zorganizowanych w procesie dowodzenia, struktura systemów dowodzenia.

Laboratorium: kierowanie i kierownicy, funkcje kierowania, style kierowania i dowodzenia, procedury dowodzenia, techniczne środki dowodzenia, etapy procesu podejmowania decyzji, informatyczne wspomaganie procesów dowodzenia, proces decyzyjny w dowodzeniu, intuicja w procesie podejmowania decyzji, przywództwo.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, praca z dokumentem źródłowym, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia wykładu jest: pozytywna ocena z kolokwium, aktywność studenta  podczas laboratorium, przygotowanie krótkiej prezentacji na wybrany temat wskazany przez prowadzącego.

Na ocenę końcową z wykładu składają się następujące elementy:

1. Kolokwium (90%) – lista pytań z zakresu tematycznego wykładu zostaje studentom przesłana z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania otwarte (K_W01, K_W02, K_W03); łączna suma punktów do zdobycia – 30. z progami punktowymi.

2. Aktywność na zajęciach (10%) – studenci zobowiązani są do aktywnego i systematycznego uczestnictwa na wykładach. Dodatkowe punkty mogą być uzyskane za udokumentowaną aktywność związaną z tematyką wykładu prowadzoną w ramach zajęć pozaobowiązkowych, np. projekty realizowane w kołach naukowych, dodatkowe indywidualne projekty, publikacje w czasopismach (K_U01, K_U02).

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest: pozytywna ocena z kolokwium, aktywność studenta na zajęciach, przygotowanie krótkiej prezentacji na wybrany temat wskazany przez prowadzącego.

Na ocenę końcową z projektu składają się następujące elementy:

 1. Kolokwium (30%) – kolokwium zaliczeniowe lista pytań z zakresu tematycznego projektu zostaje studentom przesłana z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania otwarte (K_U01, K_U02, K_K01, K_K02).; łączna suma punktów do zdobycia – 30. z progami punktowymi.
 2. Prezentacja nt. zagadnień wskazanych przez prowadzącego (60%) – studenci przygotowują w grupach bądź indywidualnie krótkie wystąpienia nt. zagadnień wskazanych przez prowadzącego(K_U01, K_U02, K_K01, K_K02). Prezentacje przedstawiane będą na wskazanych przez prowadzącego zajęciach i nawiązywać będą bezpośrednio do omawianego na nich tematu.

Z zakresu podanych pytań na kolokwium studenci udzielają odpowiedzi na 3 pytania wybrane przez prowadzącego. Łączna suma punktów do zdobycia – 30. Suma punktów uzyskanych z egzaminu decydować będzie o ocenie: bardzo dobry (28-30 pkt.), dobry plus (25-27 pkt.), dobry (22-24 pkt.), dostateczny plus (20-21pkt.), dostateczny (17-19 pkt.).

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: pozytywna ocena z laboratorium i wykładu. Miarą zaliczenia przedmiotu jest ocena końcowa, która jest wypadkową oceny z wykładu i laboratorium.

Literatura podstawowa

 1. Kręcikij J., i Wołejszo J., Podstawy dowodzenia, AON, Warszawa 2007.
 2. Czermiński A., Czerska M, Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, Toruń 2001.
 3. Michniak J., Dowodzenie i łączność AON, Warszawa 2005.
 4. Wołejszo J. (red.), System dowodzenia, AON Warszawa 2013r,
 5. Kręcikij J., Współczesne kierowanie wojskami – proces dowodzenia, AON, Warszawa 2002.
 6. Flanek Cz. Elementy teorii podejmowania decyzji. - Koszalin: Wydaw. Centrum Szkolenia Obrony Przeciwlotniczej, 2000.
 7. Ricky W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2001r.

Literatura uzupełniająca

 1. Janczak J., Środki dowodzenia, AON, Warszawa 2003.
 2. Dela P., Wsparcie informatyczne procesu dowodzenia, AON Warszawa 2004.
 3. Flanek Cz., DOWODZENIE - teoria i praktyka: (wybrane problemy) - Warszawa: AON, 1999.
 4. Frącik K., Elementy Dowodzenia i Koordynacji Działań, AON Warszawa, 2009.
 5. Niedzielski E., Wybrane zagadnienia z podstaw zarządzania, Olsztyn 2006r.

Uwagi

Prowadzący zajęcia korzysta także z materiałów własnych oraz źródeł internetowych.


Zmodyfikowane przez dr inż. Jarosław Siuda (ostatnia modyfikacja: 25-04-2019 11:48)