SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie kreatywnością pracowników - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie kreatywnością pracowników
Kod przedmiotu 04.0-WZ-ZarzP-ZKP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Marta Moczulska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest  zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą kreatywności pracowników oraz rozwinięcie umiejętności i kompetencji w zakresie wyzwalania/wzmacniania kreatywności pracowników w organizacji.

Wymagania wstępne

Uzyskanie zaliczenia na min. ocenę dostateczną z przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi realizowanego w semestrze II.

Zakres tematyczny

W ramach prowadzonych wykładów: Kreatywność pracowników i jej źródła. Cechy osoby kreatywnej. Bariery kreatywności. Od zarządzania wiedzą w organizacji do wzbudzania i rozwijania kreatywności pracowników. Metody intensyfikowania kreatywności pracowników: benchmarking, synektyka i inne. „Obrazy” problemów ułatwieniem dla rozwijania kreatywności. Mind map jako metoda kreowania pomysłów, innowacji. Modele procesu innowacji, jego fazy. Kultura organizacyjna sprzyjająca i niesprzyjająca kreatywności. Metody kształtowania kultury sprzyjającej kreatywności. Myślenie sieciowe służące rozwijaniu kreatywności. Rozwiązania strukturalne szansą na intensyfikację kreatywności.

W ramach prowadzonych ćwiczeń: Kreatywność pracowników i jej źródła. Cechy osoby kreatywnej. Zarządzanie wiedzą a kreatywność pracowników. Metody intensyfikowania kreatywności pracowników. Metody redefiniowania problemów. Rola menedżera w wyzwalania kreatywności pracowników. Myślenie sieciowe służące rozwijaniu kreatywności. Rozwiązania strukturalne a kreatywność członków organizacji.

Metody kształcenia

Wykład - konwencjonalny

Ćwiczenia - praca w grupach, dyskusja grupowa, praca z książką (artykułem), zadania warsztatowe

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia dla ćwiczeń (K_U04, K_U06, K_U011, K_U10, K_U12, K_K04):

 • wykonanie zadań ocenianych punktowo (za każde z trzech zadań 2 punkty), dotyczących takich zagadnień, jak: benchmarking, styl zarządzania menedżera wyzwalający kreatywność pracowników, struktura organizacyjna sprzyjająca kreatywności;
 • aktywność - wykonanie dodatkowych zadań;
 • kolokwium zaliczeniowe obejmujące swoją tematyką treści realizowane podczas wykładów i ćwiczeń; test.

Ocena końcowa zależy od liczby uzyskanych punktów z kolokwium i zadań. Progi dla poszczególnych ocen: 60%- dostateczny, 65%- dostateczny plus; 70%- dobry; 80% - dobry plus, 90% - bardzo dobry.

Warunki zaliczenia dla wykładów (K_W08, K_W12, K_K02_K_K04): egzamin pisemny – pytania otwarte. Ocena zależy od liczby uzyskanych punktów. Progi dla poszczególnych ocen: 60%- dostateczny, 65% dostateczny plus; 70% dobry; 80% - dobry plus, powyżej 90% - bardzo dobry.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń. Na ocenę z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu.

Literatura podstawowa

 1. Brzeziński M., Organizacja kreatywna, Warszawa 2009.
 2. Fazlagić J., Kreatywni w biznesie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa  2015.
 3. Robinson K., Oblicza umysłu. Ucząc Się Kreatywności, Element, Kraków 2010.
 4. Covey S.R., 7 nawyków skutecznego działania, MEDIUM, Warszawa 1996.
 5. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa 1992.
 6. Stankiewicz J., Moczulska M., Kształtowanie innowacyjności pracowników w organizacji sieciowej, „Uwarunkowania przedsiębiorczości - różnorodność i zmienność”, PWSZ, Tarnobrzeg 2008.
 7. Stankiewicz J., Moczulska M., Od zarządzania wiedzą do wzbudzania innowacyjności członków organizacji, w: J. Stankiewicz (red.) Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, cz. 1, Zielona Góra 2002.
 8. Stankiewicz J., Możliwości wyzwalania i intensyfikowania zachowań twórczych pracowników, ”Management” vol.3, nr 2, Zielona Góra 1999.
 9. West M., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Warszawa 2001.
 10. Proctor T. Zarządzanie twórcze, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca

 • Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Warszawa 2000
 • Sikorski Cz., Ludzie nowej organizacji, Łódź 1998
 • Nęcka E., Trening twórczości, Gdańsk 2012
 • Zarządzanie kreatywnością w organizacji, Harvard Business Essencial, Warszawa 2005
 • Morgan G., Wyobraźnia organizacyjna, Warszawa 2002
 • Kuśpit M., Tychmanowicz A., Zdybel J. (red.), Twórczość, kreatywność, innowacyjność : wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Marta Moczulska (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 11:25)