SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki 2 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki 2
Kod przedmiotu 09.1-WZ-ZarzP-JN2
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Alicja Camona-Tyliszczak
  • mgr Dawid Maciarz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Opanowanie języka obcego na poziomie B1 według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej.

Słuchanie i mówienie: student potrafi odebrać i przekazać większość informacji pojawiających się w trakcie normalnego dnia pracy, może brać udział w typowych spotkaniach i zebraniach dotyczących znanych mu tematów, wyrażać własną opinię popartą argumentacją.

Czytanie: rozumie standardowe formy korespondencji, takie jak zamówienia, zażalenia, prośby i ustalenia, rozumie zasadniczą treść sprawozdań i raportów, rozumie instrukcje, procedury, polecenia w zakresie swoich kompetencji zawodowych, potrafi korzystać z tekstów specjalistycznych z wykorzystaniem słownika.

Pisanie: potrafi prowadzić standardową korespondencję, potrafi napisać prosty raport, wymagający korekty językowej, potrafi sporządzić proste instrukcje, zarządzenia bądź sformułować procedury.Opanowanie języka obcego na poziomie B1 według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej.

 

Słuchanie i mówienie: student potrafi odebrać i przekazać większość informacji pojawiających się w trakcie normalnego dnia pracy, może brać udział w typowych spotkaniach i zebraniach dotyczących znanych mu tematów, wyrażać własną opinię popartą argumentacją.

Czytanie: rozumie standardowe formy korespondencji, takie jak zamówienia, zażalenia, prośby i ustalenia, rozumie zasadniczą treść sprawozdań i raportów, rozumie instrukcje, procedury, polecenia w zakresie swoich kompetencji zawodowych, potrafi korzystać z tekstów specjalistycznych z wykorzystaniem słownika.

Pisanie: potrafi prowadzić standardową korespondencję, potrafi napisać prosty raport, wymagający korekty językowej, potrafi sporządzić proste instrukcje, zarządzenia bądź sformułować procedury.

Wymagania wstępne

Opanowanie języka obcego na poziomie A2+

Zakres tematyczny

1/ Prowadzenie sprzedaży: reklama, sprzedaż i kupno, prowadzenie negocjacji, negocjowanie za pośrednictwem korespondencji, rynek sprzedaży; 2/ Organizacje w biznesie: przedsiębiorcy, typy przedsiębiorstw, udział w zebraniach i spotkaniach; pisanie planu zebrania oraz sprawozdania; 3/ Giełda: analiza trendów na giełdzie, prowadzenie negocjacji: składanie ofert, ustalanie terminów; opisywanie wykresów informacji graficznej i tabel, inwestowanie na giełdzie 4/ Globalizacja: konsekwencje globalizacji, system franchisingu, prowadzenie działalności w ramach franchisingu, pisanie raportu z zaleceniami 5/ prowadzenie działalności gospodarczej w dobie globalizacji.  

Metody kształcenia

Metodyka komunikacyjna nauczania języka obcego, korzystanie z literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych, tłumaczenie. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja: uzyskanie co najmniej 60% w wynikach testów oraz w ramach bieżącej kontroli na zjęciach (K_U07).

Literatura podstawowa

niemiecki 

Gurgul M., Jarosz A., Jarosz J., Deutsch für Profis- branża ekonomiczna, Lektorklett, Poznań, 2013.

Jansche K.,Deutsch Lesen und Verstehen, Teksty o tematyce społeczno-ekonmicznej, Wagros, 2003.

Literatura uzupełniająca

niemiecki 

Braunert J.,Schlenker W., Unternehmen  Deutsch. Grundkurs, Kurs- und Lehrbuch,  Lektor Klett, 2010.

 Becker N., Braunert  J., Alltag ,Beruf  & Co., Hueber, 2010.

 Internet- Lehrmaterialien für Wirtschaftssprache- schubert-verlag.de

 Krause W., Geschäftskontakte,  Langenscheidt, 2003.

 Rohmann L., Eurolinqua Deutsch 2, Cornelsen,2000.Braunert J.,Schlenker W., Unternehmen  Deutsch. Grundkurs, Kurs- und Lehrbuch,  Lektor Klett, 2010.

 Becker N., Braunert  J., Alltag ,Beruf  & Co., Hueber, 2010.

 Internet- Lehrmaterialien für Wirtschaftssprache- schubert-verlag.de

 Krause W., Geschäftskontakte,  Langenscheidt, 2003.

 Rohmann L., Eurolinqua Deutsch 2, Cornelsen,2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Joanna Zarębska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-04-2019 20:24)