SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Inżynieria bioprocesowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Inżynieria bioprocesowa
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-InżB-Ć-S14_pNadGenSB10H
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Julia Nowak-Jary
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy dotyczącej podstawowych zasad inżynierii procesowej oraz najważniejszych operacji i procesów jednostkowych, zwłaszcza takich, które mają zastosowanie w biotechnologii; nabycie umiejętności analizy matematycznej operacji i procesów jednostkowych, umożliwiającej przewidywanie
właściwości technologicznych i ekonomicznych dowolnie zaprojektowanych procesów.

Wymagania wstępne

Zaliczenie kursów: Podstawy biotechnologii oraz znajomość podstaw fizyki i matematyki

Zakres tematyczny

Wykłady: Operacje jednostkowe a procesy jednostkowe. Wybrane zagadnienia reologii oraz przepływu mediów biotechnologicznych. Równanie ciągłości strumienia i równanie
Bernoulliego. Straty ciśnienia na długości rurociągu i wywołane przez opory miejscowe. Pompy. Wypływ cieczy ze zbiornika. Przepływy jedno- i wielofazowe przez złoża: przepływy przez wypełnienie, sedymentacja, fluidyzacja, barbotaż, filtracja. Bioreaktory. Mieszanie i napowietrzanie. Transport ciepła. Rozwiązywanie problemów projektowych w takich procesach jak: ekstrakcja, destylacja,adsorpcja. Ćwiczenia: rozwiązywanie problemów i zadań rachunkowych: podstawowe właściwości fizykochemiczne, przepływ płynów, straty energetyczne, opadanie cząstek ciał stałych (sedymentacja), filtracja, ruch ciepła (przewodzenie i konwekcja).

Metody kształcenia

- podająca (wykład w formie prezentacji multimedialnej)
- praktyczna (ćwiczenia - rozwiązywanie problemów i zadań rachunkowych)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady - egzamin końcowy przeprowadzony w formie pisemnej. Egzamin trwający 90 minut zawiera 4 wymagające omówienia zagadnienia. Do zaliczenia na ocenę dostateczną konieczne jest uzyskanie 60 pkt (60%) na 100 pkt. możliwych do zdobycia. Ćwiczenia - sprawdzenie wiedzy w formie pisemnej – kolokwia (zadania projektowo-rachunkowe). Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

Literatura podstawowa

[1] Bednarski W., Fiedurk, J.: Podstawy biotechnologii przemysłowej, WNT, Warszawa 2007.
[2] Kembłowski Z.: Podstawy teoretyczne inżynierii chemicznej i procesowej, WNT, Warszawa 1985.
[3] Kudra T.: Zbiór zadań z podstaw teoretycznych inżynierii chemicznej i procesowej, WNT, Warszawa 1985.
[4] Ciesielczyk W.: Przykłady i zadania z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, cz. I i II (skrypt Politechniki Krakowskiej 1989), Redakcja Wydawnicza Politechniki Krakowskiej, Kraków 1989.

Literatura uzupełniająca

[1] Serwiński M.: Zasady inżynierii chemicznej i procesowej, WNT, Warszawa 1982.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr inż. Julia Nowak-Jary (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 12:38)