SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium dyplomowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium dyplomowe
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-SD-S-S14_pNadGenK3A90
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 45 3 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu (zajęcia seminaryjne; dyskusje, przygotowanie merytoryczne w ramach tematyki prac dyplomowych, prezentacje i omawianie wyników badań w ramach własnych prac dyplomowych jest wykształcenie u studenta zdolności samodzielnego analizowania, definiowania, formułowania, identyfikowania, interpretowania, koordynowania, nazywania, objaśniania, podsumowywania, opisywania, rozpoznawania, rozróżniania, stosowania, sporządzania, szacowania, tworzenia, tłumaczenia, wyjaśniania procesów i zagadnień związanych z prowadzonymi przez siebie eksperymentami w ramach własnych prac magisterskich. Podczas dyskusji, następującej po prezentowaniu własnych hipotez, częściowych wyników badań własnych i/lub innych autorów, student zapoznaje się z aspektami poruszanych zagadnień, rozwija je w wyniku wspólnych dyskusji, tworzy nowe aspekty ujęć danego tematu.

Student  definiuje pojęcia i zagadnienia związane z całokształtem procesów wchodzących w zakres jego pracy badawczej i ich wielostronnych efektów. Student dokonuje odpowiedniej analizy wiadomości zdobytych na wykładach i zajęciach seminaryjnych, wyciąga właściwe wnioski i umiejętnie wykorzystuje dane wynikowe w praktyce, diagnostyce, etc. Zamierzeniem kursu jest ponadto wspólne zaznajomienie się wszystkich uczestników z podstawowymi aspektami wiedzy w omawianym zakresie podjętych przez nich własnych tematów prac dyplomowych.

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne:

Właściwa interpretacja i rozumienie roli procesów biologicznych w kształtowaniu stanu (kondycji) organizmu w zróżnicowanych warunkach stresu środowiskowego. Wymagana jest znajomość podstawowych prawidłowości w zakresie biologii i medycyny (również biologii medycznej) oraz reguł, wchodzących w zakres badań biologiczno-medycznych, biotechnologii, ekofizjologii, genetyki, immunologii, biochemii medycznej i innych dyscyplin, związanych z tematyką realizowanych prac magisterskich.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny przedmiotu:

Zgodnie z zakresem tematyki prowadzonych prac licencjackich.

Metody kształcenia

Metody kształcenia:

Prezentacje multimedialne uczestników seminarium, dyskusja i konwersatoria, podczas których odbywają się stałe kolokwia (=rozmowy ze studentem), podczas konwersatoriów, seminariów i zajęć praktycznych (przy komputerze). Pod koniec cyklu zajęć kolokwium końcowe (koniec semestru) ze znajomości zagadnień obejmujących treści poszczególnych zagadnień, będących przedmiotem seminariów w trakcie trwania semestru (z zakresu merytorycznego tematyki seminarium i konwersatoriów). Podczas realizacji zajęć praktycznych przeprowadzane są systematycznie kolokwia (rozmowy), co pozwoli na ciągłą rejestrację i ocenę bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności studenta podczas ich trwania. Stanowi to podstawę do zaliczenia poszczególnych zajęć i całego seminarium mgr.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia:

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie seminarium polega na uzyskaniu pozytywnej oceny z czynnego uczestnictwa w seminariach (konwersatoria, zajęcia praktyczne) stanowi forma zaliczenia seminarium (zal.-ocena). Składają się na nią pozytywne oceny z poszczególnych seminariów, przeprowadzonych podczas semestru oraz oceny prezentacji ustnej wybranego zagadnienia. Ponadto każdy ze studentów jest oceniany na podstawie rozmów (kolokwium) sprawdzających przygotowanie do zajęć.

Podczas semestru odbywają się stałe rozmowy ze studentem, podczas konwersatoriów, seminariów i zajęć praktycznych. Pozwala to na ciągłą rejestrację i ocenę bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności studenta podczas ich trwania. Pod koniec cyklu zajęć kolokwium końcowe (koniec semestru) ze znajomości zagadnień obejmujących treści seminariów i zajęć konwersatoryjnych.

Literatura podstawowa

Literatura podstawowa:

Zgodnie z tematyką badawczą prowadzonych przez magistrantów prac doświadczalnych (laboratoryjnych i terenowych); podręczniki akad., prace oryginalne, artykuły przeglądowe, zawarte w czasopismach i bazach danych bibl. (www. – np. PubMed, Elsevier, Springer, Ross and Wilson, Studentconsult, Wiley, etc.) oraz źródłach internetowych.

Literatura uzupełniająca

Literatura uzupełniająca:

Zgodnie z tematyką badawczą prowadzonych przez magistrantów prac doświadczalnych (laboratoryjnych i terenowych); podręczniki akad., prace oryginalne, artykuły przeglądowe, zawarte w czasopismach i bazach danych bibl. (www. – np. PubMed, Elsevier, Springer, Ross and Wilson, Studentconsult, Wiley, etc.) oraz źródłach internetowych.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Andrzej Jurkowski (ostatnia modyfikacja: 31-05-2019 11:13)