SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PW1a - Modelowanie matematyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PW1a - Modelowanie matematyczne
Kod przedmiotu 13.9-WB-BTP-Model.mat-S18
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biotechnologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Andrzej Kasperski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład/Zdalne 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta wiedzy teoretycznej i praktycznej, w wyniku czego student powinien posiadać umiejętności wykorzystywania rachunku różniczkowego do opisu podstawowych pojęć fizycznych. Na zajęciach laboratoryjnych student ma możliwość zapoznania się z zastosowaniem równań różniczkowych do modelowania zjawisk biologicznych. Student poznaje podstawy matematyczne pozwalające na opisywanie i interpretowanie zjawisk biologicznych.

Wymagania wstępne

Znajomość kursu "Matematyka dla przyrodników".

Zakres tematyczny

Wykład: Fizyczny sens pochodnej. Podstawowe wzory rachunku całkowego i metody całkowania. Równania różniczkowe rzędu pierwszego. Równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych. Zagadnienia prowadzące do równań różniczkowych.

Laboratorium: Model wzrostu populacji jako zmiany liczebności w czasie. Wykładnicze prawo wzrostu. Równanie logistyczne. Rozwój populacji w modelu drapieżnik-ofiara, układ Lotki-Volterry. Modele przemian chemicznych i biochemicznych. Modelowanie odpowiedzi odpornościowej. Matematyczne modelowanie chorób nowotworowych. Interpretacja danych wynikających z zastosowania narzędzi informatycznych.

Metody kształcenia

Wykład zdalny. Laboratorium – samodzielna praca przy komputerze. Dyskusje prowadzące do pogłębienia wiedzy i lepszego zrozumienia przerabianego materiału.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – pisemne kolokwium złożone z 5 zadań. Na pozytywną ocenę (dostateczny) należy prawidłowo rozwiązać przynajmniej 3 zadania (60%). Zaliczenie laboratorium jest oceniane na podstawie aktywności na zajęciach oraz przedstawienia w formie prezentacji referatu na zadany temat.

Literatura podstawowa

1. Foryś U., Matematyka w biologii, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2005.

2. Gewert M., Równania różniczkowe zwyczajne, Wyd. Gis. Wrocław, 1998.

3. Murray J.D., Wstęp do Biomatematyki, PWN, 2007.

4. Palczewski A., Równania różniczkowe zwyczajne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1999.

5. Wrzosek D., Matematyka dla biologów, WUW 2008.

Literatura uzupełniająca

1. Holanicki P., Nahorski Z. i Żochowski A., Modelowanie procesów środowiska naturalnego, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, 2000.

2. Smith J.M., Matematyka w biologii, Wiedza Pow., 1974.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Andrzej Kasperski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 18:39)