SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody badań otoczenia przedsiębiorstwa
Kod przedmiotu 14.9-WZ-EkoP-MBOP
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Ekonomia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Iwona Lubimow-Burzyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest badanie zjawisk, procesów i uwarunkowań pochodzących z różnych wymiarów otoczenia wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw i gospodarek. Studenci zapoznają się z metodami i instrumentami służącymi do badania zjawisk zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Cel i istota badań makrootoczenia przedsiębiorstwa. Charakterystyka zjawisk, procesów i uwarunkowań pochodzących  z różnych wymiarów otoczenia wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstw i gospodarek. Metody i instrumenty służące do badania zjawisk zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa, a w szczególności: metody analogowe i ich możliwości wykorzystania w badaniu makrootoczenia przedsiębiorstwa, analogie historyczne i przestrzenno – czasowe, modele analizy kohortowej, testy rynkowe, metoda delficka, test koniunktury, analiza PEST i EPISTLE, BCG, ADL, Mc Kinsey’a, SWOT, SPACE, Benchmarking, metoda scenariuszowa, ekstrapolacja trendu, badanie jakości usług metodą SERVQUAL. W ramach ćwiczeń studenci przygotowują w dwuosobowych grupach projekt mający na celu rozwiązanie zadanego przez wykładowcę problemu ekonomicznego, celem projektu jest diagnoza i prognoza rozwoju danego zjawiska lub procesu z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, rozwiązywanie zadań, praca w grupach, projekt, klasyczna metoda problemowa, dyskusja, burza mózgów, giełda pomysłów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunki zaliczenia dla ćwiczeń: pozytywna ocena z kolokwium – lista pytań z zakresu tematycznego ćwiczeń zostaje studentom przesłana z miesięcznym wyprzedzeniem, pytania testowe, test wyboru, wybór jednokrotny (na ocenę dostateczny należy uzyskać 65% poprawnych odpowiedzi w teście tj. 13 odpowiedzi poprawnych na 20 pytań, 14 odpowiedzi poprawnych pozwala na uzyskanie oceny dostateczny plus, od 15 do 16 poprawnych odpowiedzi student uzyska oceną dobry, od 17 do 18 odpowiedzi student uzyska ocenę dobry plus, od 19 do 20 poprawnych odpowiedzi student uzyska ocenę bardzo dobry) oraz pozytywna ocena z projektu realizowanego w grupach dwuosobowych jako praca własna, tematy projektu są podawane studentom na drugich ćwiczeniach. Nauczyciel ocenia 1.jakość zebranych danych, 2. wybór metody prognostycznej, 3. wykresy szeregów czasowych, 4. obliczenia, 5. wnioski. Za każdy z tych punktów student otrzymuje 1. punkt lub zero. Na ocenę dostateczny należy uzyskać 3 punkty, na ocenę dobry – 4 punkty, na ocenę bardzo dobry – 5 punktów. Ponadto nauczyciel ocenia aktywność studenta podczas zajęć.

Warunki zaliczenia dla wykładów: egzamin pisemny – lista pytań z zakresu tematycznego wykładów przesłana studentom z miesięcznym wyprzedzeniem; pytania zamknięte (na zaliczenie należy uzyskać minimum uzyskać 65% poprawnych odpowiedzi w teście tj. 13 odpowiedzi poprawnych na 20 pytań ), a także brana jest pod uwagę obecność studenta na wykładach.

Literatura podstawowa

  1. Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym, red. nauk. L. Koćwin, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2006.
  2. Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  3. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1995.
  4. Radzikowska B. (red.), Metody prognozowania. Zbiór zadań, Wydawnictwo AE, Wrocław 2000.

Literatura uzupełniająca

  1. Cieślak M., (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa 2004.
  2. Nowak E. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody, modele, zastosowanie, przykłady, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 1998.
  3. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Anna Łobos (ostatnia modyfikacja: 08-05-2019 13:05)