SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniczne przygotowanie produkcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniczne przygotowanie produkcji
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZL-P-53_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Małgorzata Śliwa
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności techniczno-organizacyjnego przygotowania produkcji oraz opanowanie narzędzi i technik stosowanych w procesie przygotowania produkcji.

Wymagania wstępne

Rachunek kosztów dla inżyniera, Podstawy projektowania inżynierskiego, Zarządzanie produkcją i usługami

Zakres tematyczny

Wykład: Projektowanie aparatu technicznego przygotowania produkcji przedsiębiorstwa. Struktura organizacyjna zespołów projektowych i produkcyjnych. Charakterystyka prac technicznego przygotowania produkcji. Kosztorysowanie i harmonogramowanie. Proces przygotowania produkcji w działalności przedsiębiorstwa. Przygotowanie produkcji z uwzględnieniem prac projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych i organizacyjnych. Zarządzanie dokumentacją techniczną. Wykorzystanie technik komputerowych w przygotowaniu produkcji. Badania patentowe, licencyjne, ochrona własności przemysłowej. Audyt technologiczny.

Projekt: Opracowaniu projektu technicznego przygotowania produkcji nowego lub modernizowanego wyrobu z uwzględnieniem:

  • analizy rynkowej, charakterystyki techniczno-eksploatacyjnej wyrobu, szacowanej wielkości produkcyjnej,
  • pracochłonności i kosztów konstrukcyjnego przygotowania produkcji,
  • pracochłonności i kosztów technologicznego przygotowania produkcji,
  • doboru i rozmieszczania maszyn i urządzeń produkcyjnych,
  • struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i zespołu roboczego,
  • planowania realizacji zadań projektowo-technologicznych.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny.

Projekt – praca studentów z wykorzystaniem literatury, norm oraz komputera. Wykorzystanie burzy mózgów i innych metod kreatywności do rozwiązywania problemów inżynierskich.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Ocena wystawiana na podstawie zaliczenia pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień z zakresu technicznego przygotowania produkcji

Projekt: zaliczenie na ocenę. Kryteria oceny projektu obejmują: zastosowanie wybranych metod, technik lub narzędzi do opracowania projektu, uwzględnienie analizy rynku, zarządzanie i organizacją przedsiębiorstwa, elementy innowacyjności w projekcie, z uwzględnieniem zaangażowania w regularną pracę na zajęciach.

Końcowa ocena z przedmiotu jest średnią arytmetyczną z jego poszczególnych form.

Literatura podstawowa

1. Szatkowski K., Przygotowanie produkcji, PWN, Warszawa 2008

2. Matuszek J., Inżynieria produkcji, Wydawnictwo PŁ, Bielsko-Biała 2000

3. Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, PWN, Warszawa 2006

 

Literatura uzupełniająca

1. Durlik I., Inżynieria Zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, PLACET, Warszawa 2000

2. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2007

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Małgorzata Śliwa (ostatnia modyfikacja: 30-04-2019 14:51)