SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-52_2019
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Remigiusz Aksentowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Znajomość zasadniczych i minimalnych wymagań dotyczących maszyn i urządzeń. Znajomość obowiązków producenta odnośnie przygotowania dokumentacji technicznej nowych i modyfikowanych maszyn oraz prowadzenia oceny zgodności i wystawienia dokumentów potwierdzających pozytywny wynik tej oceny. Znajomość obowiązków pracodawcy w zakresie doprowadzenia do zgodności użytkowanych maszyn z minimalnymi wymaganiami BHP.

Wymagania wstępne

Podstawy konstrukcji maszyn. Inżynieria bezpieczeństwa technicznego.

Zakres tematyczny

Koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy związanego z maszynami w unii europejskiej. System oceny zgodności wyrobów. System kontroli wyrobów. Wymagania zasadnicze oraz tryb i procedury oceny zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa. Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące użytkowania maszyn. Obowiązki i działania pracodawców związane z doprowadzeniem użytkowanych maszyn do zgodności z minimalnymi wymaganiami BHP.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy

Ćwiczenia: pogadanka, pomiar, dyskusja, ćwiczenia przedmiotowe

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zalicza się na podstawie oceny z egzaminu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Ćwiczenia oceniane są na podstawie: obecności i wykonania wszystkich ćwiczeń. Ocena ostateczna jest średnią z zaliczenia ćwiczeń i egzaminu.

Literatura podstawowa

1.      Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE

2.      Lewandowski J., Ergonomia. PWN Warszawa-Łódź 2001

3.      Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn

Literatura uzupełniająca

1.      Dąbrowski A., Gierasimiuk J., Dostosowanie maszyn i innych urządzeń technicznych użytkowanych w miejscach pracy do zgodności z dyrektywami. Bezpieczeństwo Pracy nr 7-8/2002, CIOP-PIB

2.      Gierasimiuk J., Miareczko B., System oceny zgodności oraz kontroli wyrobów. Bezpieczeństwo Pracy nr 3/2004, CIOP-PIB

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Remigiusz Aksentowicz (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 21:36)