SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sterowniki PLC - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sterowniki PLC
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-62_2019
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Paweł Bachman
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z budową i programowaniem sterowników PLC.

Wymagania wstępne

Podstawy elektrotechniki i elektroniki, podstawy informatyki, podstawy automatyki i sterowania.

Zakres tematyczny

Poznanie budowy, zasady działania, sposobów instalacji i łączenia sterowników programowalnych PLC, metod i narzędzi do ich programowania.

Projektowanie układów i algorytmów sterowania, tworzenie programów do postawionego zadania i ich implementacja w sterownikach PLC.

Metody kształcenia

Wykład, laboratorium. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę zajęć laboratoryjnych odbywa się na podstawie obserwacji pracy studentów na zajęciach laboratoryjnych oraz oddanych sprawozdań. Wykład zaliczany jest w formie kolokwium pisemnego. Ocena końcowa ustalana jest na podstawie średniej z ocen zajęć laboratoryjnych i wykładu z jednakową wagą pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen z laboratorium i wykładu.

Literatura podstawowa

  1. Kwaśniewski J., Programowalne sterowniki przemysłowe w systemach sterowania, Kraków 1999.
  2. Legierski T. [i in.], Programowanie sterowników PLC, Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 1998.
  3. Szafarczyk M., Śniegulska-Grądzka D., Wypysiński R., Podstawy układów sterowań cyfrowych i komputerowych, PWN, Warszawa, 2007.
  4. Urbaniak A., Podstawy automatyki, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2004.

Literatura uzupełniająca

  1. Brock S.: Sterowniki programowalne. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2000.
  2. Brzózka J.: Regulatory i układy automatyki, MIKOM, Warszawa, 2004.
  3. Kaszycki L.: Sterowniki PLC, układy i zastosowania, WSM, Szczecin 2003.
  4. Król A, Moczko-Król J.: S5/S7 Windows: programowanie i symulacja sterowników PLC firmy SIEMENS. Nakom, Poznań, 2000.
  5. manual sterowników miControl

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Paweł Bachman (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 12:01)