SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia literatury francuskiej III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia literatury francuskiej III
Kod przedmiotu 09.2-WH-FRMP-HLT3-Ć-S14_genZ4MRW
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Wiesław Malinowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z literaturą francuską XX wieku, wybitnymi twórcami i ich arcydziełami, w szerokim kontekście historycznym i kulturowym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Literatura francuska XX w. Wykład. Warunki i instytucje życia literackiego i kulturalnego we Francji w XX w. Proust i metamorfozy powieści. Poezja Apollinaire'a. Surrealizm. Twórczość Gide'a. Mauriac i nurt katolicki. Malraux – specjalista od przeznaczenia. Egzystencjalizm (Sartre – Camus). Teatr Anouilha. „Nowa powieść”. Teatr absurdu (Ionesco - Beckett).  „Literatura potencjalna” (Queneau i Perec). Poezje wybrane: Valéry - Prévert - Ponge. Ćwiczenia obejmują teksty literackie wymienione w wykazie literatury podstawowej.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i wykład problemowy, prezentacja, metoda tekstu przewodniego, analiza i interpretacja tekstu w formie dyskusji, praca z dokumentem źródłowym, ćwiczenia redakcyjne i tłumaczeniowe, ilustracja muzyczna, wsparcie analizy dokumentem ikonograficznym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: warunkiem zaliczenia jest obecność na co najmniej 8 wykładach oraz złożony egzamin.

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest przygotowanie do zajęć i aktywny w nich udział, w indywidualnych przypadkach kolokwium sprawdzające znajomość omawianych na zajęciach tekstów literackich i zagadnień literaturoznawczych.

Literatura podstawowa

Apollinaire : trois poèmes au choix

Proust : Du côté de chez Swann, chap. I

Mauriac : un roman

Sartre : Huis clos

ou : La Nausée

Camus : La Peste

Anouilh : Antigone

Ionesco : une pièce

Beckett : En attendant Godot

Jacques Prévert : trois poèmes au choix

Francis Ponge : un poème au choix

Un roman ou une pièce de théâtre au choix

Literatura uzupełniająca

Bernard Lecherbonnier, Dominique Rincé, Pierre Brunel, Christiane Moatti : Littérature XXe siècle, Textes et documents, Paris 1992, Nathan, coll. Henri Mitterand

Daniel Bergez (réd.) : Précis de littérature française, Dunod, 1995

Marie-Claire Bancquart, Pierre Cahné : Littérature française du XXe siècle, Presses Universitaires de France, 1992, collection Premier Cycle

A. Lagarde et L. Michard : XXe siècle, Bordas

Anthologie de la poésie française du XXe siècle, Préface de Claude Roy, Édition de Michel Décaudin, Paris, Gallimard, 2000

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 25-05-2019 13:25)