SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny: hiszpański III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny: hiszpański III
Kod przedmiotu 09.5-WH-FRMP-JON-H3-Ć-S14_genJT0QA
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania hiszpański
Sylabus opracował
 • dr Elżbieta Jastrzębska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uzyskanie znajomości języka hiszpańskiego na poziomie biegłości językowej B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Wymagania wstępne

Uzyskanie zaliczenia z języka hiszpańskiego z oceną pozytywną w semestrze II, osiągnięcie poziomu biegłości językowej A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Zakres tematyczny

1. Cykl praktycznych ćwiczeń z języka obcego doskonalących umiejętność porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, prowadzących do uzyskania kompetencji komunikacyjnej i językowej.

2. Rozwijanie produktywnych i receptywnych sprawności językowych: mówienia, rozumienia ze  słuchu, czytania i pisania, na poziomie B1, w zakresie tematyki życia codziennego i zawodowego, z elementami wiedzy kulturowej (plany na przyszłość, studia, zawody, praca, klimat i pogoda; życie w mieście;  mieszkanie; podróże, relacje towarzyskie;   zdrowie i ekologia; gastronomia hiszpańska i posiłki w restauracjach; wybrane dania krajów latynoamerykańskich).

2. Leksyka niezbędna dla zrozumienia ogólnego i szczegółowego sensu tekstu i realizacji sprawności produktywnych: mówienia i pisania (np. słownictwo związane z  odbytymi studiami, doświadczeniami  i kompetencjami zawodowymi; wyrażenia określające relacje w przestrzeni: hacia, hasta, pasar por; miary i wagi, nazwy potraw; słownictwo dotyczące mieszkania, pomieszczeń, mebli, urządzeń etc.).

3. Prezentacja, utrwalenie i stosowanie najważniejszych zagadnień gramatycznych (np. czasy przeszłe: preterito imperfecto, preterito indefinido, preterito pluscuamperfecto;  czas przyszły: futuro imperfecto; zdania warunkowe
I typu; struktura: estar + gerundio ).

4. Elementy wiedzy o kulturze Hiszpanii.

Metody kształcenia

Praca z podręcznikiem, z tekstem prasowym i multimedialnym, z autentycznym dokumentem użytkowym;  dyskusja, dialog, symulacja, odgrywanie ról, wywiad, praca w parach i grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę na podstawie kontroli bieżącej (zadania ustne i pisemne) oraz kontroli okresowej – pisemnej (2-3 sprawdziany cząstkowe).   Warunkiem zaliczenia ćwiczeń  jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego, pozytywne oceny z obowiązkowych sprawdzianów wiedzy i umiejętności językowych.  Na semestralną ocenę końcową składają się wyniki osiągnięte ze sprawdzianów (60%) oraz kontroli bieżącej na zajęciach (40%).

Literatura podstawowa

 1. Encinar, A., Uso interactivo del vocabulario, Edelsa, Madrid, 2010.
 2. Martin Peris, E. i Sans Baulenas, N., Gente 1, Difusión, Barcelona,  2004.
 3. Mateo, F. i Rojo Sastre A.J., El arte de conjugar en español, Hatier, Paryż, 1984.
 4. Munday,J., Lanzer, H. i Gordon, A.L., Aktywny słownik języka hiszpańskiego, Oxford University Press// Wyd. polskie Lektor, 1995.
 5. Tesiorowska, A., Hiszpański. Gramatyka. Praktyczne repertorium z ćwiczeniami., Edgard, Warszawa, 2010.
 6. Wybrane dokumenty dokumenty życia codziennego oraz krótkie artykuły prasowe (ogłoszenia, kronika wypadków, komiksy).

Literatura uzupełniająca

 1. Palencia, R. Uso de la gramática española., Edelsa, Madrid, 2001.
 2. Perlin,J., Mała gramatyka języka hiszpańskiego, PW „Wiedza Powszechna, Warszawa, 1991.
 3. Socorro Lamar M. i Magnowska E., En la misma onda, Wyd.LektorKlett, Poznań 2017.
 4. Wawrykowicz, A., Hiszpański. Gramatyka funkcjonalna z ćwiczeniami, Wydawnictwo Europa, Wrocław, 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 30-05-2019 18:26)